Persmededelingen 2005 van Doel 2020

Het archief van de persmededelingen van Doel 2020 vindt u hier.


Persmededeling Doel 2020 - 20.01.05

VOOR OOSTVLAAMSE GOUVERNEUR ANDRE DENYS KAN ER GEEN SPRAKE ZIJN VAN SAEFTINGEDOK

MISTOESTANDEN IN DOEL ZULLEN AANGEKAART WORDEN BIJ VLAAMSE OVERHEID


Deze morgen bracht de Oostvlaamse gouverneur Andre Denys een bezoek aan Doel. De gouverneur liet zich in de streek rondleiden door de Doelse landbouwer Guido Van Mieghem. Hij sprak met landbouwers en bewoners en ging zich ook ter plaatse vergewissen van de impact die de werken hebben op de Doelse leefgemeenschap. Voor de gouverneur is het Saeftingedok, waar in Antwerpse havenkringen over gepraat wordt, niet aan orde. Daarvoor zijn er nog te veel onzekerheden over de afwikkeling van de mobiliteitsproblemen die met het Deurganckdok worden gegenereerd. Bovendien roept de manier waarop het Deurgancdok er is gekomen erg veel vragen op.De gouverneur was ook ontsteld bij het zien van de vernielingen die worden aangericht bij de aanleg van zogenaamde natuurcompensaties. Daarvoor worden nu op diverse plaatsen in de polder honderden ha vruchtbare landbouwgrond afgegraven om er kreken aan te leggen en er zogenaamde "plas en drasgebieden" van te maken. De brutaliteit waarmee dit alles gepaard gaat maakte een diepe indruk op de gouverneur.

Doel 2020 is opgetogen met de stelling van de gouverneur dat natuur en landbouw elkaar kunnen aanvullen en niet per definitie elkaars vijanden moeten zijn. De gouverneur beloofde alleszins om de problematiek van de natuurcompensaties waarbij geen enkele ruimte gelaten wordt voor landbouwactiviteit mee te nemen naar het overleg met de Vlaamse overheid. Ook de gouverneur zijn bekommernis om de teloorgang van het bouwkundig erfgoed in de polders valt bij Doel 2020 in goede aarde. Nu worden boerderijen en huizen die aangekocht zijn door de overheid prijsgegeven aan het verval.

Voor Doel 2020 zijn de uitspraken van de gouverneur zonder meer historisch. Het is namelijk de allereerste keer dat iemand met zulke positie openlijk vragen stelt bij een nog verdere uitbreiding van de Antwerpse haven. En zich tevens engageert om i.v.m. de heersende mistoestanden in Doel tussen te komen bij de hogere overheid. Doel 2020 hoopt dat met de tussenkomst van Denys ook bij de andere overheden de rede zal terugkeren.


Persmededeling Doel 2020 - 25.01.05

Voor havenbaas Eddy Bruyninckx zijn 500 mensen marginaal

Doel 2020 doet Saeftingedok af als onrealistisch


In een gesprek met de krant De Tijd van 20 januari ll delen havenschepen Delwaide en havenbaas Bruyninckx mee dat de voorbereidingswerken voor het Saeftingedok al gestart zijn. Dat dok zal, àls het er komt vlak over het dorp Doel komen te liggen. Voor Doel 2020 is het duidelijk dat beide havenbestuurders elke vorm van realiteitszin verloren hebben.

De toename van de containertrafiek in Antwerpen mag dan al spectaculair lijken, die groei is nog altijd héél wat minder dan wat Rotterdam presteert. Het kan blijkbaar niet beletten dat beide havenbazen hardop aan het dromen gaan. Een verdubbeling van de containerbehandelingscapaciteit is niet meer voldoende. Neen, er moet namelijk nog een dok bij, dat nog groter is. Dat moet dan vlak over Doel komen.

Het is duidelijk dat met het Deurganckdok de grens bereikt is. Voor een nieuw containergetijdendok en de daarmee samenhangende financiële avonturen is er (letterlijk) geen ruimte meer. Er bestaat evenmin een maatschappelijk draagvlak voor. Bovendien zegt het Vlaamse regeerakkoord dat men enkel nog economisch zinvolle infrastructuurprojecten zal financieren. In die zin dient de Vlaamse overheid een eind te maken aan deze dwaasheid en Bruyninckx en Delwaide onverwijld terug te fluiten. 

Doel 2020 ergert zich eveneens aan de uitspraken van Bruyninckx die de nog altijd 500 bewoners van Doel afdoet als "marginaal" en doet alsof het doek al definitief gevallen is over Doel. Of Bruyninckx dat nu leuk vindt of niet: in Doel wonen er nog altijd honderden mensen en die werd gegarandeerd dat hun dorp tot (minimum!) 2007 leefbaar blijft. Overigens is ook over het Deurganckdok het laatste woord nog niet gezegd.120 Doelenaars hebben omwille van het Deurgancdok bij het Europees Hof nog een zaak lopen tegen het Havenbedrijf en de Vlaamse overheid. Dat een uitspraak daarover danig roet in het eten gooit van de nieuwe havenplannen is niet denkbeeldig. 


Persmededeling Doel 2020 - 25.01.05

LEEGSTAANDE WONINGEN TE DOEL: GEEN TOEGANG VOOR HUURDERS OF KUNSTENAARS, WEL VOOR RATTEN EN MUIZEN!

De verwaarlozing van de vrijwillig verkochte huizen in Doel begint serieuze proporties aan te nemen.Degelijke huurders en/of kunstenaars krijgen geen kans op een woning, maar ongedierte krijgt wel vrij spel.

Het beste voorbeeld van deze verwaarlozing is een huis dat intussen al méér dan één jaar onbewoond is. Via de voordeur, die steeds bij wat wind openvliegt, kan je binnen de ravage aanschouwen. Grote bergen afval liggen in de woonkamer, het keukentablet kan je niet meer zien door de hoop vuil, een ijskast staat nog vol met stinkende levensmiddelen, de tuin is een grote vuilnisbelt enz.
Deze woning die onderhouden zou moeten worden door Intercommunale Land van Waas, verantwoordelijke Bart Casier, is te bezichtigen op de Engelsesteenweg nr. 68. Toegang is vrij.

Dit is slechts één van de vele voorbeelden hoe Intercommunale Land Van Waas, als goede huisvader, haar woningen "beheert". Hieruit blijkt dat de verlaten woningen niet worden nagekeken nadat de huurder of eigenaar definitief vertrokken is. Merkwaardig is ook dat de oorspronkelijke eigenaars of huurders, zelfs na jaren, nog steeds over de huissleutels beschikken.

In 2001 kreeg de heer Casier de bevoegdheid voor het bewoningsrecht. Tot op heden is daar weinig of niets van te merken. Voor ons is het duidelijk dat hij meewerkt aan de verdere verloedering van het dorp en niet aan de leefbaarheid. 

Doel 2020 wil nogmaals deze wanpraktijken aanklagen en eist dat alle diensten, die instaan voor veiligheid, volksgezondheid, leefbaarheid en woonbeleid in Doel, eindelijk hun verantwoordelijkheid gaan nemen. 

Doel 2020 zal niet nalaten verdere stappen te ondernemen om dit wanbeleid een halt toe te roepen.


Persmededeling Doel 2020 - 02.02.05

Drie nieuwe wandelroutes in Doel

Op zondag 6 februari 2005 worden drie nieuwe wandelroutes ingewandeld in Doel. De organisatoren van De Doolen grepen het project Grens van de gemeente Beveren aan om deze uitgesproken grensstreek voor wandelaars te ontsluiten. Langs landelijke wegen, dijkpaden, kasseiwegen en kerkwegels komt u langs de meest onvermoede plaatsen in de polders van Doel en Prosper. Er zijn drie nieuwe routes :de dorp-en-dijk-route (3 km),de Rubensroute (15 km) ende Grensroute (25 km).

Het begrip 'grens' is in Doel en omgeving geen onbekend begrip. Er zijn de landsgrenzen, de natuurlijke grenzen (het Verdronken land van Saeftinghe en de Schelde), de bedreigde grens tussen polder, natuur en industrie, tussen water en land, tussen hoog en laag. Je hebt de restanten van 't Eylandt den Doel van de 17de eeuw met zijn merkwaardige samenleven van katholieken en protestanten. Zelfs Rubens en Brant hebben hier sporen achtergelaten. Het Hooghuis, de molen en de dijken zijn hiervan nog tastbare getuigen. Een tentoonstelling in De Doolen gaat hier dieper op in.

Er is voor elk wat wils. In De Doolen (Engelsesteenweg 8) wordt gestart vanaf 8u. Tot 15 u, kan u zich aanmelden, behalve voor de kleine wandeling. Die kan u wandelen tot het donker is. De route is bewegwijzerd en U krijgt een plannetje mee.Wandelboekjes worden afgestempeld.Vanaf 't Schuurke in Ouden Doel (ongeveer halfweg de Rubensroute) kan u tegen een kleine vergoeding de weg terug beleven in een huifkar. In De Doolen wordt u verwelkomd aan de open haard.Met een bord soep of iets sterkers kan u de kilometers wegspoelen.

Meer info vindt u op www.wandelenindoel.tk

De Doolen, i.s.m. Stichting Hooghuis, Doel 2020 en de gemeente Beveren1 EUR/persoon of gezin voor het basispakket (brochure/tento's).Bijkomende opties: huifkartocht en breugelmaaltijd.Info & inschrijvingen: 0479 99 06 71 0478/497027


Persmededeling Doel 2020 - 13.04.05

ANTWERPS HAVENBESTUUR MIST NIVEAU ÉN VISIE 

Voor het actiecomité Doel 2020 is de ganse vertoning rond de naamgeving van het containergetijdendok op Linkeroever -Deurganckdok, Albert II dok, weer Deurganckdok- een zoveelste illustratie van het niveau waarmee de Antwerpse Haven momenteel bestuurd wordt. Naar de buitenwereld geeft het Antwerpse Havenbestuur het signaal dat zij niets beters te doen heeft dan nieuwe namen te verzinnen voor dokken. Anderzijds zijn op de Antwerpse Linkeroever steeds meer mensen het slachtoffer van het gebrek aan ernst bij de Antwerpse havenbestuurders. 

Twee maand geleden was er de -op zijn zachtst uitgedrukt: voorbarige- eis om al te beginnen aan het Saeftingedok, een megalomaan broertje voor het Deurganckdok waarvan niemand kan zeggen voor wat het zal moeten dienen. 

Bovendien staat men, als het Deurganckdok operationeel is, inzake afwikkeling van de verwachte verkeerschaos nog nergens. Blijkbaar is het bij de havenplanners niet eerder opgekomen dat met een Deurganckdok de containers daar ook moeten weg geraken. Ook al gaat het dan vooral om verkeer van Linkeroever naar Rechteroever. Nu dreigt iedereen zich als gevolg van deze kortzichtigheid binnen de kortste keren hopeloos vast te rijden. 

Tenslotte blijft het Havenbestuur dwars liggen inzake een constructieve oplossing voor de toenemende verwaarlozing in Doel. Het dorp telt nog altijd een vijfhonderd inwoners. Bovendien is er (vooral van havenarbeiders) heel wat belangstelling voor de leegstaande woningen. Maar de huizen worden niet vrijgegeven. Het gevolg is toenemende verloedering en een plaag van vandalisme en diefstallen in de leegstaande woningen. 

Die situatie staat haaks op de garanties die de Vlaamse Regering eerder heeft gegeven aan de inwoners die in Doel wensten te blijven. Maar blijkbaar kan, noch wil, de Vlaamse Regering de verantwoordelijken tot de orde roepen. 

Dat het historische dorp wordt prijsgegeven aan het verval illustreert het gebrek aan visie van de Antwerpse havenautoriteiten. Andere havenbesturen zouden van een unieke site als Doel al lang een visitekaartje hebben gemaakt voor hun buitenlandse klanten. Hier houdt men zich liever bezig met spelletjes namen noemen. En ziet men liever een uniek, historisch dorp kapot gaan, dan toe te geven dat men het misschien wel iets té groot heeft gezien. 


Persmededeling Doel 2020 - 17.04.05

Verdere uitbreiding van Antwerpse Haven is onaanvaardbaar

Havenbestuur mist elke realiteitszin


Volgens havenbestuurder Eddy Bruyninckx heeft de Antwerpse Haven "na 2011 nog meer ruimte nodig". Bruyninckx gaat er namelijk van uit dat de Antwerpse haven haar goederenomslag kan verdubbelen. Voor Doel 2020 kan havenbestuurder Eddy Bruyninckx zich voorlopig beter focussen op de gigantische problemen die samenhangen met het in gebruik nemen van het Deurgancdok. Zo is er namelijk te laat gedacht aan de ontsluiting van het Deurganckdok. Waardoor de ingebruikname van het dok voor een reusachtige verkeerschaos dreigt te zorgen. 

De uitspraken van Bruyninckx getuigen bovendien van weinig realiteitszin. Zo is het dossier van de (minimale)Scheldeverdieping, in tegenstelling met wat men daar eerder over liet uitschijnen, nog altijd niet rond. Bruyninckx geeft bovendien toe dat, zelfs met deze verdieping tot 13,1 m, Antwerpen moeilijk bereikbaar blijft. Maar hoe Nederland staat tegenover een nog verdere verdieping mag intussen wel duidelijk zijn...

Om het Deurgancdok ook effectief te laten functioneren dienen er nog honderden miljoenen euro's geinvesteerd te worden (Scheldeverdieping, Oosterweelverbinding, Liefkenshoekspoortunnel,...). Het belet de havenbestuurder alvast niet te pleiten voor een nog groter dok op de Linkeroever. Dat dat dok vlak naast de kerncentrale komt te liggen en de ganse regio onleefbaar dreigt te maken is blijkbaar geen punt. In de beste traditie van de Antwerpse haven (cfr. Doeldok, Verrebroekdok,...) volstaat wat nattevingerwerk om nieuwe investeringen te eisen. Ook al ontbreekt daarvoor elk maatschappelijk draagvlak.


Persmededeling Doel 2020 - 09.06.05

Voor Doel 2020 zijn uitspraken van Vandelanotte zoveelste illustratie van falende havenpolitiek

Antwerpse plannen dreigen financiële strop te worden voor Vlaanderen

Volgens Johan Vandelanotte zal de IJzeren Rijn in 2011 een feit zijn. Maar tot dan zal de Antwerpse Haven het op deze lijn moeten stellen met niets meer dan 10(!) treinen per dag. Voor Doel 2020 is dat een zoveelste illustratie van hoe men de kar voor het paard blijft zetten. Met het Deurganckdok wil men miljoenen containers naar het Waasland halen. Maar blijkbaar heeft men er te laat aan gedacht dat al die containers in Doel daar ook weg moeten geraken.

Daar hangt intussen zulkdanig prijskaartje aan vast dat men zich kan afvragen waar de economische meerwaarde eigenlijk zit van het ganse project.

Het Deurganckdok heeft 650 miljoen Euro gekost. Om de schepen waarvoor het dok gebouwd is ook tot in Antwerpen te krijgen, dient nog eens 500 miljoen Euro geïnvesteerd in de Scheldeverdieping en om de containers van linkeroever naar rechteroever te krijgen nog eens meer dan 600 miljoen in de absoluut noodzakelijke Liefkenshoekspoortunnel. Om nog te zwijgen van de tweede spoorwegontsluiting voor de Antwerpse Haven ... of de Oosterweelverbinding, geraamd op 1,25 miljard. Mogen we eens luidop de vraag stellen wie dit allemaal gaat betalen? En wie hier uiteindelijk beter van wordt?!

Ondertussen kreunt het Waasland met elke dag méér onder het vrachtwagenverkeer. Het zal de havenbestuurders worst wezen. Die blijven, tegen elke logica in, een nóg verdere uitbreiding van de haven bepleiten.

In de slechtste traditie van het Antwerps (haven)bestuur worden in een blijkbaar nooit te stillen honger naar méér, steeds maar nieuwe projecten naar voor geschoven. Het ene al onrealistischer dan het andere. Dat de Vlaamse Regering en het Vlaamse Parlement daarbij blijven ageren als een Antwerpse gemeenteraad, verwondert ongetwijfeld nog het meest. Antwerpen mag dan al een belangrijke (economische) actor zijn, het geeft de stad geen vrijkaart om zich te gedragen als een autonome stadsstaat die wil dat de rest van Vlaanderen naar zijn pijpen danst. Want daarmee dreigt uiteindelijk op termijn een financieel debacle voor gans Vlaanderen.


10.06.05

OPEN BRIEF AAN MARINO KEULEN BIJ ZIJN BEZOEK AAN DOEL

Mijnheer de minister,

Wonen is het recht van élk individu, ook in Doel !

Minister Keulen Vandaag komt u in Beveren praten over uw inburgeringsbeleid. In de door de VLD verspreide uitnodiging lezen we dat minister Keulen steeds uitgaat van de basisstelling dat niemand mag worden uitgesloten van zijn of haar rechten als individu. Wij willen graag geloven dat u dat oprecht meent maar als Doelenaars hebben wij daar nog niet veel van kunnen merken.

Uw regering stelt het voor alsof over Doel het doek definitief gevallen is. Maar dat is niet zo. Doel moet niet verdwijnen voor het Deurganckdok. Het Deurganckdok is perfect te realiseren met vrijwaring van Doel. Om die reden garandeerde de Vlaamse regering dat het dorp tot minimum 2007 leefbaar moet blijven. Het moment dat er een definitieve beslissing komt over de toekomst van de regio. Maar van de beloofde leefbaarheidsmaatregelen komt in de praktijk niets terecht. Méér zelfs, ondanks de grote woningnood in het Waasland en op de Linkeroever weigert men leegstaande woningen vrij te geven. De méér dan 200 gezinnen die tot hiertoe een aanvraag deden voor een woonst in Doel worden aan het lijntje gehouden of wandelen gestuurd. Ondertussen staan er in het dorp tientallen prachtige woningen leeg die ongestraft worden leeggehaald door rovers.

Als er nog altijd actie wordt gevoerd voor Doel dan is dat ook omdat de Vlaamse ministers tot hiertoe geen ruimte lieten voor dialoog. In het verleden wezen wij u als minister van woningbeleid al verschillende keren op de on(ver)draaglijke toestand in Doel. Maar tot hiertoe vond u het blijkbaar niet nodig om met ons te praten.

Voor de onteigening van Doel werd er door de gemeenschap (dat zijn dus u en ik) bijna 50 miljoen Euro uitgegeven. Daardoor is een niet onbelangrijk deel van Doel momenteel eigendom van de Vlaamse gemeenschap. In afwachting van een definitieve beslissing over Doel zou dit dorp (vlak bij de haven) een oplossing kunnen bieden voor de woningnood in de regio. Door gedurende de volgende jaren de leegstaande huizen te verhuren zou men tevens voor een terugverdieneffect kunnen zorgen. Maar zelfs dat is, ondanks de positieve adviezen van de Vlaamse administratie, (op tijdelijke basis) niet mogelijk. Op uw kabinet krijgen wij keer op keer te horen dat lagere overheden dit door de Vlaamse Regering gegarandeerde woonrecht saboteren. Maar bent u dan als minister niet bij machte om in een tijdsspanne van vier jaar –het woonrecht werd gegarandeerd in 2000!- die lagere overheden tot de orde te roepen???

Mijnheer de minister, de nog altijd méér dan vijfhonderd inwoners van Doel zijn het spuugzat. Wij vragen geen beloften. Wij vragen dat u (eindelijk) uw eigen akkoorden nakomt, en dat u de inwoners van Doel geeft waar elke Vlaamse burger recht op heeft: een eerlijke behandeling en een minimum aan respect.


Persmededeling Doel 2020 - 19.06.05

Opnieuw brandstichting in historische Rubenshoeve te Doel !

Zaterdagavond werd in de schuur van de historische Rubenshoeve aan de Oostlangeweg in Doel opnieuw brand gesticht. Politie en brandweer stelden twee brandhaarden vast. Daarmee bereikt de vernielzucht in deze unieke hoeve opnieuw een droevig hoogtepunt.

Twee jaar geleden werd de hoeve samen met nog vier andere boerderijen rechtstreeks bedreigd door de ophogingswerken rond het Deurganckdok. Doel 2020 bezette toen een tijdlang deze hoeves om afbraak te voorkomen. Mede door tussenkomst van het gemeentebestuur werd de Rubenshoeve gespaard. Doel 2020 drong aan op een minimum aan beschermende maatregelen maar er gebeurde niets. De deuren stonden zelfs wagenwijd open! Het was/is duidelijk dat de betrokken overheden eigenlijk van de historische hoeve af willen. En niets doen om deze unieke site een minimale bescherming te geven.

Het resultaat was voorspelbaar. De 18de eeuwse vloeren en bedledikanten, de deuren, kortom alles wat niet te heet of te zwaar was werd weggeroofd. Het authentieke melkhuis werd door de afbraakwerkers samen met de andere hoeven met de grond gelijk gemaakt. En vandalen konden er ongestoord hun gangen gaan. Afgelopen winter werd in de hoeve een eerste keer brand gesticht. Zelfs na deze gebeurtenis werd niets ondernomen om de site af te sluiten.

De hoeve langs de Oostlangeweg staat op voormalige gronden van de familie Rubens. Ze is van belang omwille van de schuur (waarschijnlijk de oudste in het ganse gebied) en de atypische bouw van het 18de eeuwse hoevehuis. Met het hoeveweekeinde van Davidsfonds-nationaal, in september vorig jaar, bezochten nog honderden mensen de site. Enkele maanden geleden verklaarde de nieuwe gouverneur André Denijs nog, geschokt te zijn door de manier waarop in Doel met ons historisch erfgoed omgesprongen wordt. Maar de onwil en de lafheid zijn blijkbaar zo groot dat niemand iets onderneemt en een van de historisch meest waardevolle hoeves in de regio op klaarlichte dag kan in brand gestoken worden!

Wat met de Rubenshoeve is gebeurd doet zich momenteel op tal van plaatsen voor in Doel en de polder zonder dat een van de betrokken overheden ingrijpt. Om deze toestand aan te klagen werd vorige week bij de komst van minister Marino Keulen naar Beveren nog betoogd door Doel 2020. De bewonersvereniging beschuldigt zowel de minister als de Maatschappij Deckers en de Intercommunale van het Land van Waas van schuldig verzuim. Omdat zij het onroerend patrimonium van Doel bewust laten verkrotten en vernietigen. Maar ook het gemeentebestuur treft schuld. Voor Doel 2020 is het onbegrijpelijk dat de gemeente Beveren zich op haar eigen grondgebied buiten spel laat zetten door de Maatschappij Deckers en niets onderneemt om de historisch waardevolle gebouwen in Doel te vrijwaren van vernietiging.


Persmededeling Doel 2020 - 21.06.05

Gemeente Beveren moet belang van zijn inwoners verdedigen

Vandaag, 21 juni heeft Doel 2020 actie gevoerd bij een door het gemeentebestuur van Beveren georganiseerde inspraakronde voor inwoners van de poldergemeenten. Volgens de uitnodiging mochten de inwoners hun mening te kennen geven over de krachtlijnen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan in opmaak. Die inspraak geldt echter niet voor de inwoners van Doel en een groot deel van de polders van Kieldrecht. "Omdat voor dat gebied de beslissingen op een hoger planningsniveau genomen worden", heet het. Om die reden versperden een 20tal actievoerders met dichtgekleefde mond een tijdlang de toegang tot de zitting. Zij droegen tevens affiches mee met daarop "Doel moet blijven... zwijgen!" en deelden pamfletten uit aan het honderdtal belangstellenden.

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat het gemeentebestuur de inwoners van Doel en de polders onvoldoende betrekt bij zijn besluitvorming. Het gemeentebestuur van Beveren heeft zitting in de werkgroep Strategisch Plan Linkeroever. Dat wil zeggen dat ons gemeentebestuur daar de belangen moet verdedigen van de inwoners van de polderdorpen tegenover de grondhonger van het Antwerps Havenbedrijf. Als het het gemeentebestuur ernst is met de inspraak dan betekent dat, dat men hierover communiceert met de betrokken bewoners. En dat men juist in deze voor de polderdorpen levensbelangrijke aangelegenheid inspraak geeft!

Nu reeds wordt 21% van het grondgebied ingenomen door de Antwerpse Haven. Als de havenvrienden hun zin krijgen komt daar de volgende jaren nog een smak bij voor extra-infrastructuur, wegen, logistieke parken, enz. Overbelasting van de wegen en toenemende milieuhinder zullen ook in de rest van Beveren hoe langer hoe voelbaarder worden.

Voor Doel 2020 is de havenactiviteit op Linkeroever een feit. Maar wij verzetten ons wel tegen een onbeperkte groei van de haven die uiteindelijk de streek en de dorpen compleet onleefbaar dreigt te maken. Nu reeds weet men al niet meer hoe alle containers van het Deurganckdok moeten weg geraken.

Wij eisen daarom dat het gemeentebestuur ermee ophoudt de havenplanners achterna te lopen. Beveren moet de belangen van zijn bewoners vertegenwoordigen en duidelijk maken dat er grenzen zijn aan de groei van de haven. Wij vragen bovendien dat alle bewoners van Beveren -dus ook die van Doel en de polders- de mogelijkheid krijgen op inspraak. Ook, of misschien juist, als de gemeente daarvoor in gesprek is op een 'hoger planningsniveau'.

Wij vragen tot slot dat de gemeente Beveren haar bevoegdheden blijft uitoefenen op het ganse grondgebied en zich niet langer buiten spel laat zetten door de Maatschappij Deckers (de zogenaamde Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid) die niets anders voor ogen heeft dan de vernietiging van de streek.


Persmededeling Doel 2020 - 04.07.05

Stop de zeepbeleconomie

Doel blijft, ook na 2007

Nu woensdag, 6 juli, wordt het Deurganckdok officieel geopend door Z.M. Koning Albert II. Dat is een feit waar de inwoners van Doel niet anders dan akte van kunnen nemen. Maar dat betekent niet dat daarmee het doek gevallen is over Doel en de polders. Eerder integendeel. Doel moet niet verdwijnen voor het Deurganckdok.

Bovendien staat het dorp nog altijd op de kaart als woongebied (!) Stellen dat "het probleem Doel" is opgelost, zoals het Antwerps Havenbedrijf doet, is op zijn minst voorbarig. In het licht van 2007 is die strijd niet voorbij maar begint hij pas!

Daartoe werd vorige week een nieuw samenwerkingsakkoord gesloten tussen verschillende actiecomites en verenigingen. Die willen niet alleen Doel op de kaart houden maar tevens komaf maken met de aanhoudende zeepbelverhalen van het Antwerps Havenbedrijf.

Graag geven wij u daarbij de nodige toelichting op onze persconferentie op woensdag 6 juli om 14u. En dat in taverne Doel 5, Pastorijstraat te Doel. Wij hopen u daar te mogen verwachten,

Ferdinand De Bondt, ere-senator
Paul Staes, ere-senator
Piet Coppenrath, Open Doel, Schoten
Raf Guetens, Duimen voor Doel, Antwerpen
Jan Creve, Doel 2020, Doel


Perstekst Doel 2020 - 06.07.05

Opening van het Deurganckdok

Deze morgen werd het Deurganckdok officieel geopend door Z.M. Koning Albert II. Dat is een feit waar de inwoners van Doel akte van nemen.
Maar dat betekent niet dat daarmee het doek gevallen is over Doel en de polders. Eerder integendeel. Doel moet niet verdwijnen voor het Deurganckdok. Bovendien staat het dorp nog altijd op de kaart als woongebied. Stellen dat "het probleem Doel" is opgelost, zoals het Antwerps Havenbedrijf doet, is niet alleen voorbarig. Het stelt het ook voor alsof een maatschappelijk discussie over een nog grotere haven niet meer moet. In het licht van 2007 is de strijd voor het behoud van Doel niet voorbij maar begint hij pas!

Het voorbije jaar

Het afgelopen jaar hebben wij ons ingespannen om een constructief gesprek aan te gaan met àlle betrokken overheden. Daarbij hebben wij proberen duidelijk maken dat wat in Doel gebeurt in tegenspraak is met alle gemaakte afspraken en beloften. Wij spraken daarover met de gemeente Beveren, met de administratie, met de gouverneur, met alle betrokken kabinetten, tot met de koning toe. Wij kunnen niet anders dan vaststellen dan dat men pertinent weigert te luisteren naar onze boodschap.

Waar het concreet over gaat? Volgens het Vlaams regeerakkoord wordt "wat Doel betreft... de beslissing van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 onverkort uitgevoerd." Dat houdt in dat de leefbaarheid van Doel zou gegarandeerd worden tot (minimum) 2007. Welnu dat is een pertinente leugen. De beloofde leefbaarheidsmaatregelen worden niet nagekomen. Men doet er daarentegen àlles aan om Doel onleefbaar te maken. Het woonrecht wordt gesaboteerd; nieuwe bewoners wordt het moeilijk gemaakt; de huizen laat men (bewust) verloederen, het patrimonium wordt kapot gemaakt.

Wij hadden gehoopt dat met de totstandkoming van het Deurganckdok een consensus mogelijk zou zijn over de grenzen van de havengroei. Dat er een oplossing zou komen voor de ondraaglijke situatie waarin de Doelenaars zich bevinden. Maar het tegendeel blijkt waar: De blunders van het Deurganckdok zijn nog niet van de baan, of de heren Bruyninckx en Delwaide hebben het al over een volgend megadok dat er voor hen moet komen tegen 2012!

Nieuw samenwerkingsverband

Het is duidelijk dat men ons op deze wijze geen andere keuze laat dan die van een hernieuwde actie. Een actie met al de middelen die ons ter beschikking staan. Dat wil zeggen met inbegrip van juridische acties. Het is waarschijnlijk niet overbodig te vermelden dat er o.m. bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens nog altijd een procedure loopt van 120 Doelenaars.

Vorige week werd een nieuw samenwerkingsakkoord gesloten tussen drie verenigingen die allen op hun manier reeds geruime tijd ijveren voor het voortbestaan van Doel: Open Doel, Duimen voor Doel en de bewonersvereniging Doel 2020. Dat is een begin, want het samenwerkingsverband wordt de volgende weken en maanden verder uitgebreid.

Daarmee willen we niet alleen Doel op de kaart houden maar tevens komaf maken met de aanhoudende zeepbelverhalen van het Antwerps Havenbedrijf.

Zeepbelverhalen

Symbool voor de gebeurtenis van vandaag zijn ongetwijfeld de lege containers die men heeft opgestapeld langs de kant van het dorp Doel.

Volgens welbepaalde prognoses zou het Deurganckdok in 2012 verzadigd zijn. En dienen daarom nu reeds plannen gesmeed voor de bouw van een tweede, nog groter containerdok, ten noorden van het Deurganckdok en dwars door Doel: het Saeftingedok.

Het is duidelijk dat er géén maatschappelijk draagvlak bestaat voor nog maar eens containergetijdendok. Laat staan voor de financiële avonturen die daarmee samenhangen.

Vandaag lezen we dat het Deurganckdok uiteindelijk de helft méér kost (oorspronkelijk 400 miljoen Euro, nu 600 miljoen Euro) dan oorspronkelijk geraamd. Maar dat klopt niet. Het is namelijk het dubbel van de oorspronkelijk geraamde kostprijs! Oorspronkelijk werd, volgens de STARTNOTA 1995, de kostprijs geraamd op 13,8 miljard BEF. Dat cijfer werd later VERLAAGD naar 12 miljard BEF. Die 12 miljard is trouwens het officiële cijfer dat gebruikt werd in de "economische evaluatie van de containerkade-west Antwerpen" uitgevoerd door TECHNUM-VUB en gepubliceerd met voorwoord van Bruyninckx in 1997. Daarin staat op p. 210 : 12 miljard BEF aan constructiekosten in lopende prijzen.

Het is duidelijk dat men die miskleun op alle mogelijke manieren probeert te camoufleren.

De infrastructuurwerken die nog nodig zijn om dit dok ook operationeel te maken, de zogenaamd vergeten kosten, bedragen bovendien nog eens om en bij de 3 miljard Euro. Dat men bovendien tegen elkaar op, het ene moment heeft over een spoorwegtunnel, het volgende moment over een brug, illustreert hoe ernstig dit allemaal dient genomen.

De mobiliteitsproblemen die dit dok dreigt mee te brengen (6,5 miljoen containers!) lijken onoplosbaar. Maar de Antwerpse havenbestuurders kondigen doodleuk aan dat ze tegen eind dit jaar een MER-rapport willen klaarhebben voor het Saeftingedok... als dat van hetzelfde allooi wordt als het MER-rapport voor het Deurganckdok weten we gelijk waar we aan toe zijn.

Ferdinand De Bondt, ere-senator
Paul Staes, ere-senator
Piet Coppenrath, Open Doel, Schoten
Raf Guetens, Duimen voor Doel, Antwerpen
Jan Creve, Doel 2020, Doel


Persmededeling Doel 2020 - 28.12.05

Doel 2020 boos om uitspraken van Intercommunale-directeur Bart Casier

Bewonersgroep dringt aan op overlegorgaan met overheid


Doel 2020 reageert verontwaardigd op de uitspraken van Bart Casier, directeur van de Intercommunale van het Land van Waas, als zou de komst van nieuwe bewoners in Doel de leefbaarheid verder aantasten en een golf van criminaliteit teweegbrengen. Dat suggereert Casier in een gesprek met de pers. De uitspraken van Casier sluiten aan bij de in het vooruitzicht gestelde 'leefbaarheidsmaatregelen' voor Doel van de Intercommunale. Die lijken echter vooral gericht op het handhaven van het vernietigingsscenario. 

Met zijn uitspraken zet Bart Casier de zaken compleet op hun kop. Gedurende jaren voeren de Maatschappij Deckers en de Intercommunale Land van Waas die het feitelijk beheer waarneemt van de huizen in Doel, een echte verrottingsstrategie. Méér dan 300 gezinnen deden reeds een aanvraag voor een huis in Doel maar op vijf jaar tijd werden er nog maar 30(!) huizen toegewezen. Ondertussen werden leegstaande huizen systematisch leeggeplunderd en gevandaliseerd zonder dat er werd opgetreden. Meest schrijnende voorbeelden op dat gebied zijn de historische Rubenshoeve op de Oostlangeweg en de herenhoeve in de Liefkenshoekstraat. Daar werden zelfs alle deuren en ramen weggeroofd! Ondanks het feit dat de bewoners smeekten om maatregelen gaf de Intercommunale géén kik. In een aantal gevallen werden zelfs waardevolle materialen weggehaald met de toestemming van de verantwoordelijke overheden zelf! 

Een onhoudbare situatie die eindelijk(!) is omgekeerd door de kandidaat-bewoners zélf. Die hebben dan maar op eigen houtje een huis in beheer genomen. Op die manier kreeg Doel het afgelopen jaar méér dan 100 nieuwe bewoners. En het verschil is merkbaar. Huizen worden weer opgeknapt en onderhouden, het vandalisme en de diefstallen nemen zienderogen af.

Zoals in elk Vlaams dorp zorgt dit soms voor spanningen. Zoals in elk Vlaams dorp zijn er mensen die zich aan niets gelegen laten. Maar nieuwkomers worden wel systematisch op hun plichten gewezen én er is weer een minimum aan sociale controle. Ook het sociale leven in het dorp herpakt zich. Doel heeft zelfs opnieuw een mini-wasserette en een wekelijks marktkraam.

Voor Doel 2020 is het duidelijk dat Casier zijn onkunde en nalatigheid probeert te verbergen achter leugens en laster. Niet de zogenaamde krakers maar wel zijn eigen Intercommunale probeert al jaren Doel de doodsteek te geven door verhuring te weigeren en de boel systematisch te laten verrotten. De zogenaamde 'krakers' waar Casier het over heeft zijn over het algemeen nette jongelui die, in tegenstelling met wat Casier vertelt, géén elektriciteit aftappen maar netjes hun rekening betalen en hun huis onderhouden. Blijkbaar is dat voor de Intercommunale het ergst denkbare scenario. Want liever dan een vergelijk te zoeken met de nieuwe bewoners laat mijnheer Casier, waar mogelijk, elektriciteit én water afsnijden.

Doel 2020 zet zich jaar en dag in voor een zo goed mogelijk samenleven van 'oorspronkelijke' en 'nieuwe' Doelenaars, van autochtonen en allochtonen. Daarbij staan we op het terrein alleen. Zonder steun van welke instantie dan ook. Doel 2020 weet over wie en wat het spreekt. Mijnheer Casier duidelijk niet. De wijze waarop de directeur van een Intergemeentelijk Samenwerkingsverband een groot deel van de bewoners van Doel criminaliseert is beschamend én onaanvaardbaar.

Wij doen daarom een dringende oproep aan alle betrokken instanties, en in het bijzonder aan het gemeentebestuur van Beveren, om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Dat wil zeggen dat men een eind maakt aan dit soort van dwaze stemmingmakerij en men in dialoog gaat met de Doelenaars zelf, àlle Doelenaars.