Persmededelingen 2004 van Doel 2020

Het archief van de persmededelingen van Doel 2020 vindt u hier.


Persmededeling 28.01.04

DOEL 2020 VRAAGT NIETIGVERKLARING PROVINCIAAL STRUCTUURPLAN OOST-VLAANDEREN

PROVINCIALE COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING OOST-VLAANDEREN NEGEERT EIGEN VOORSCHRIFTEN.

Op advies van de Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening (PROCORO) heeft de provincieraad van Oost-Vlaanderen het Provinciaal Structuurplan van de provincie definitief vastgesteld. Het is nu verstuurd aan de Vlaamse Regering die tijd heeft tot 16 februari om het plan goed te keuren. In het voorafgaand onderzoek verwierp de Commissie meer dan 1.500 bezwaarschriften tegen de schrapping van Doel als woonkern. Volgens PROCORO zijn de adviezen onontvankelijk omdat ze niet aangetekend verstuurd werden. Maar daarbij gaat de commissie voorbij aan haar eigen voorschriften.

In het advies van PROCORO (geinventariseerd onder nummers-indiener "002883-002953 Diverse bezwaren Doel 2020") staat met betrekking tot deze bezwaarschriften het volgende te lezen:

"De commissie heeft een discussie gevoerd over de definitie van 'aangetekende zending'. De bezwaarschriften ingediend door Doel 2020 werden toegestuurd via taxipost en voor een klein gedeelte per gewone, niet aangetekende brief. De opmerking wordt gemaakt dat deze indieners mogelijk het slachtoffer zijn van verkeerde informatie gegeven door de postdiensten. Bij verzending via taxipost wordt immers ook een verzendingsdocument opgemaakt. Volgens de voorzitter kan er geen discussie zijn over wat als een aangetekende zending moet worden beschouwd. Dit is trouwens zo voor elke gereglementeerde procedure. De commissie beslist om de ontvankelijkheidsvereiste 'aangetekende zending' strikt toe te passen, dit wil zeggen dat enkel de werkelijk aangetekende zendingen als ontvankelijk worden beschouwd. Aldus worden de volgende bezwaarschriften tot niet ontvankelijk verklaard." Waarna dan de nummers en de namen volgen van de indieners die zulks betreft. Hetgeen inhoudt dat de bezwaren van Doel 2020 die per taxipost tegen ontvangstbewijs werden afgeleverd als niet ontvankelijk worden weggeschoven.

Daarmee blijkt dat PROCORO zijn eigen voorschriften met de voeten treedt, want wat zegt het decreet van 18 mei 1999 op de ruimtelijke ordening? We lezen daar in Artikel 27 §3: "De bezwaren en opmerkingen worden uiterlijk bij het verstrijken van de termijn van zestig dagen, bedoeld in §2, eerste lid, aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening toegezonden bij een aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs." Dat afgifte tegen ontvangstbewijs rechtsgeldig is werd trouwens ook met zoveel woorden duidelijk gemaakt in de brochures die door de provincie werden verspreid met betrekking tot het openbaar onderzoek voor het Ruimtelijk Structuurplan.

PROCORO is hier duidelijk in de fout gegaan. Dat impliceert dat als de definitieve vaststelling van het Provinciaal Ruimtelijk structuurplan in het staatsblad wordt gepubliceerd er voldoende juridische argumenten zijn om het plan te laten vernietigen.

Doel 2020 betreurt dat noch de voorzitter van de provincieraad noch de gouverneur, hebben gereageerd op de ongerustheid die bij de mensen van Doel 2020 heerste toen wij vernamen dat de bezwaren van Doel 2020 als niet ontvankelijk zouden verklaard worden. Daarmee riskeren zij niet alleen dat het ganse onderzoek moet worden overgedaan. Maar ook dat de integriteit van de provinciale overheden in het gedrang komt. Voor Doel 2020 staat het alleszins vast dat door het flagrant negeren van het decreet op de ruimtelijke ordening het Ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen niets meer is dan een waardeloos vodje papier.


Persmededeling 29.01.04

UILENSPIEGELACTIE IN DOEL

TAARTENGOOIERS TREFFEN SOCIAAL-BEMIDDELAAR ROELAND AELBERS

Tijdens een interview voor de VRT-camera's van Terzake werd sociaal-bemiddelaar Aelbers deze middag het mikpunt van actievoerende Doelenaars. Daarbij werd de sociaal bemiddelaar getroffen door verschillende slagroomtaarten. Slechts na enkele minuten wist Aelbers te ontkomen aan zijn belagers en zich in veiligheid te brengen in zijn kantoor. Voorbije weken was het kantoor van de bemiddelaar ook al onder handen gepakt. Mistevreden Doelenaars hadden er toen de boodschap "dief" en "leugenaar" achtergelaten.

Met de Uilenspiegelstreek van deze middag willen de Doelenaars nogmaals duidelijk maken dat zij meer dan hun buik vol hebben van opruimers en gladjanussen die met mooie woorden de mensen uit hun dorp jagen. Aelbers mag dan al een succesverhaal ophangen over de vele Doelenaars die "vrijwillig" hun huis verkocht hebben, hij is ook verantwoordelijk voor een hoop ellende in het dorp. In die zin is de slagroom die Aelbers over zich heen kreeg slechts een flauwe afspiegeling van de miserie die deze man in Doel heeft veroorzaakt.

In Doel wonen tot op de dag van vandaag nog altijd meer dan 500 mensen. De meerderheid van die mensen wil, of ze hun huis nu verkocht hebben, of niet, in Doel blijven wonen.

Aelbers zijn taak is officieel afgelopen op 31 december. Hij heeft dus ruimschoots de tijd gekregen om zijn biezen te pakken. Vanaf nu willen wij opnieuw werken aan de opbouw van ons dorp en onze gemeenschap. En daarbij is geen plaats voor een praatjesmaker als Aelbers.


Persmededeling 03.02.04

VLAAMS PARLEMENT STEMT MORGEN NIEUW VOORSTEL VAN DECREET IN TOEPASSING VAN NOODDECREET

VLAAMSE REGERING BEDOT VLAAMS PARLEMENT

Morgen, woensdag 4 februari, stemt het Vlaams Parlement over een nieuw voorstel van decreet om in toepassing van het nooddecreet van 14 december 2001 opnieuw vier stedenbouwkundige vergunningen goed te keuren. Die werden eerder op 9 januari ll. door de Vlaamse regering verleend maar moeten nog goedgekeurd worden door het Vlaams Parlement.

Bij dit voorstel van decreet heeft men het andermaal over "bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden". Een omschrijving die duidelijk NIET opgaat voor een van de voorgestelde bouwvergunningen. Bovendien probeert men op basis van een discussietekst nog voor de verkiezingen een Ruimtelijk Uitvoeringsplan door te drukken waarmee de volgende coalitie wordt gebonden. Daarmee nemen de vier indieners van het decreet een loopje met de wetgeving en bedotten ze het Vlaams parlement.

Een beperkt gebruik van het nooddecreet?

Het verslag van de "Verenigde Commissies voor Ruimtelijke Ordening en Openbare werken" is terzake verhelderend. Zo leest men op blz. 4 bij de inleiding van de Minister Van Mechelen, "dat dit de laatste trein van stedenbouwkundige vergunningen is die wordt afgeleverd in het kader van het nooddecreet van 14 december 2001". Maar 2 blz. en drie kwartier verder (de commissie is niet langer bij elkaar geweest om deze belangrijke kwestie te behandelen!) verklaart dezelfde minister: "Er zijn nog zes bouwaanvragen op komst die aan het parlement ter bekrachtiging worden voorgelegd". Waarna hij ze uitvoerig opsomt...

Dwingende redenen van groot algemeen belang?

De eerste van deze vier bekrachtigingen gaat over : "Aanleg van de bundelsporen en omloopsporen van de bundel Liefkenshoektunnel in de Waaslandhaven te Kallo als deelproject voor de oostelijke ontsluiting van het Deurganckdok". Met deze wijze van optreden kan men ook de stedenbouwkundige vergunning voor eender wat doorduwen in toepassing van het nooddecreet van 14 december 2001. Temeer omdat de hier genoemde werken reeds lang voor het "uitbreken" van het nooddecreet werden geprogrammeerd (o.m. in het tienjarenplan van investeringen van de NMBS!).

Een RUP gebaseerd op een geschorste gewestplanwijziging

Daarnaast is er ook nog een beslissing van de Vlaamse regering als bijlage 1 afgedrukt (stuk 2026 - (2003-2004) - Nr 2.). Die beslissing keurt het 'Voorstel voor de inhoud van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) fase 1 voor de Waaslandhaven en omgeving" goed. Dat RUP is compleet gebaseerd op het door de Raad Van State geschorste (!) gewestplan van 2001 i.p.v. op het opnieuw fungerende gewestplan van 1978. Begrijpe wie kan.

Maar volgens Minister van Mechelen zal "De voorlopige vaststelling van het RUP-eerste fase ten laatste in april 2004 aan de Vlaamse regering voorgelegd worden"... Wat wil zeggen, op een moment dat elke controle van het parlement is weggevallen! Het is duidelijk dat men op deze manier opnieuw een onomkeerbare situatie wil creëren en de volgende regering wil binden.

Doel 2020 wil er dienaangaande Groen! aan herinneren dat zij in gelijkaardige omstandigheden, vlak voor de verkiezingen van 1999, heftig hebben gereageerd tegen deze manier van handelen. Terwijl het voorstel van decreet nu mede door hen wordt ingediend.

Het Vlaams parlement laat zich in de luren leggen

Op uitzondering van twee parlementsleden is in de commissie NIEMAND tussengekomen. Al de andere parlementsleden hebben in blind vertrouwen de conformiteit van deze regeringsbeslissingen met het 'nooddecreet' goedgekeurd! Men kan zich bijgevolg afvragen of de parlementsleden weten wat in dit ontwerp van decreet eigenlijk staat.

Blijkbaar zijn de verschillende fracties ook vergeten wat zij eerder in het parlement hebben verklaard. Toen heette het dat het nooddecreet en de daarmee samenhangende bekrachtiging van de bouwvergunningen een absolute uitzondering waren waar nauw op moest toegezien worden en onder geen beding misbruik van mocht gemaakt worden. Dat blijkt intussen compleet vergeten.

Voor Doel 2020 is het alleszins duidelijk dat het ontwerp van decreet in zijn huidige vorm een aanfluiting is van democratische besluitvorming. En dat, wil het Vlaams Parlement geloofwaardig blijven, het decreet in zijn huidige vorm moet verworpen worden.


Persmededeling 11.03.04

NEDERLANDSE PARLEMENTSLEDEN BEZOEKEN DOEL

Nu zaterdag 13 maart ontvangt Doel 2020 opmerkelijk bezoek uit Nederland. Parlementslid Luuk Blom en Jan Boelhouwer, woordvoerder water, beiden PvdA Tweedekamerfractie, komen zich vergewissen van de toestand in Doel en de gevolgen van de havenuitbreiding.

Hierbij zal vooral de aandacht gaan naar de verdere uitdieping van de Westerschelde .

Onze agenda:

11u00 - 11u15 Ontvangst en kennismaking in de vergaderzaal van het ontmoetingscentrum in Doel (Hooghuisstraat)

11u15 - 12u30 Uiteenzetting van de problematiek rond Doel waarna uitvoerig vragen kunnen worden gesteld en beantwoord.

12u30 - 13u30 Lunch

13u30 - 14u30 Dorpswandeling met uitzicht op een deel van de havenwerken

14u30 - 15u00 Pauze

15u00 - 17u00 Voordracht over de problematiek van de Scheldeverdieping waarna uitvoerig vragen kunnen worden gesteld en beantwoord.


Persmededeling 06.04.04

DOEL 2020 WIL GEEN ‘BRAKKE KREEK’ IN DOELPOLDER-NOORD

Naar aanleiding van de "Kennisgeving" omtrent de aanleg van een ‘brakke kreek’ in buffer noord en een weidevogelgebied in Doelpolder-Noord uit Doel 2020 volgende bezwaren.

Nooddecreet?

Volgens het inrichtingsplan wil men in Doelpolder-Noord een homogeen brak weidevogelgebied inrichten. Dit is in tegenspraak met het nooddecreet dat niet zo ver gaat. Dat wil zeggen dat het niet mogelijk zal zijn dit door te zetten via bekrachtiging door een decreet van het Vlaams parlement in toepassing van de betreffende bepalingen van het 'nooddecreet'.

Welk plan wordt het nu?

Het inrichtingsplan is bovendien niet het enige dat betrekking heeft op het gebied van Doelpolder-Noord. Zo zijn er nog:

1.Het Strategisch Plan Linkerscheldoevergebied, dat tot een definitieve inrichting van het gebied wil komen. Daarin heeft men het (voor hetzelfde gebied!) over "buffers om de leefbaarheid van de kernen te garanderen"

2. De "Kennisname" van het document "actualisatie van het Sigmaplan" waarbij het inrichtingsgebied wordt voorgesteld als een potentieel overstromingsgebied.

3. De "Ontwikkelingsschets 2010 - Schelde-estuarium" waar betreffende polders aan bod komen in het kader van mogelijke ontpolderding.

De voorgenomen 'inrichting' die door het ons voorliggende MER wordt ingeleid, kan onmogelijk doorgang vinden, indien niet in de vier verschillende aangelegenheden, die inzake terreinbehoefte elkaar letterlijk overlappen, geen eindbeslissing zou genomen zijn.

Onrealistisch

Voor Doel 2020 is het ook ronduit onbegrijpelijk dat er enerzijds een studie wordt ontwikkeld rond de aanleg van een Brakke Kreek, terwijl in een andere studie – "Waaslandhaven Buffer" - de aanleg van zo'n kreek als onrealistisch wordt afgedaan. We citeren terzake:

"Dit kan echter niet tot nauwelijks (de aanleg van een brakke kreek!) in verband met het ontbreken van getijdenwerking landinwaarts". En verder: "Deze habitats leunen zeer dicht aan bij deze van een getijdenkreek welke naar compensatie van slikken en schorren het ideaalbeeld zou zijn maar op deze plaats om veiligheidsredenen niet te realiseren is." Doel 2020 vraagt zich terzake af met wat men eigenlijk bezig is?

Voor Doel 2020 kan 'natuur' niet los gezien worden van het landschap, van zijn omgeving én van de mensen die er generatie op generatie wonen. Het soort natuur dat men in Doelpolder-Noord wil creëren is zielloos maakwerk van tekentafelingenieurs dat met niets of niemand rekening houdt. Uit verschillende figuren die aan de MER-studie zijn toegevoegd blijkt overduidelijk dat het huidig gebied reeds zeer waardevol is. Waarom dan zulke ingrijpende, atypische ingrepen nodig zijn die het leven voor de bewoners onmogelijk maken, is ons werkelijk een raadsel.

Alternatieve locaties voor de voorgenomen compensaties

Doel 2020 vraagt met aandrang dat de plannenmakers rekening houden met de bewoners van Doelpolder-Noord en alle mogelijke alternatieven grondig onderzoeken. De alternatieven die mens, landbouw en landschap sparen zijn voor handen. Wij geven er drie:

1. Herinrichting Noord-Zuidverbinding.

Er bestaat aanleiding om de herinrichting van de Noord-Zuidverbinding aan te grijpen als substituut voor Doelpolder Noord. Met de Noord-Zuidverbinding zou op die manier een kreeksysteem kunnen worden gerealiseerd, maar tegelijk een aanzienlijke uitbreiding (verbreding) en blijvende verhoging van de natuur- en landschappelijke waarden. Er bestaat reeds een kostenanalyse van de uit te voeren werken. Bovendien zijn al de terreinen op twee percelen na die eigendom zijn van de Polder van het Land van Waas, eigendom van het Vlaams Gewest. De oppervlakte van het aldus ontstane kreeksysteem bedraagt (door ons geraamd) ca. 40 ha.

2. Aanpak van de Zuidelijke Groenzone. Deze terreinen zijn volledig eigendom van het Vlaams Gewest en kunnen ontwikkeld worden tot een belangrijke natuurlijke biotoop.

3. Het Polderken - de streeknaam voor dit deel van de vroegere Sint-Anna-Ketenissepolder - is omzeggens volledig afgegraven, nadat het eerder werd opgehoogd. Het is evident dat hier een compensatieoppervlakte voor het grijpen ligt om de slikken en schorren-compensatie te realiseren.

Maatschappelijke kost

Voor Doel 2020 blijft net als voor de havenwerken, ook voor deze verschillende ingrepen, een maatschappelijke kosten-baten-analyse (MKBA) voor het wijder gebied, noodzakelijk. Want het gaat hier niet alleen over de onteigening van gronden en van huizen, maar om de liquidatie van landbouwondernemingen die tot de meest bloeiende van de huidige landbouw in Vlaanderen behoren.


26.04.04

Doel 2020 schrijft open brief aan minister-president Somers

In het nieuwste nummer van "Nieuws uit Doel" publiceert Doel 2020 een open brief aan minister-president Somers. Daarin wordt met aandrang gevraagd het gegarandeerde woonrecht in Doel (vier jaar na de regeringsbelofte) uit te voeren.

Eerder had Doel 2020 een onderhoud gekregen op het kabinet van de minister-president en minister Marino Keulen. De daaropvolgende contacten hebben echter duidelijk gemaakt dat het dossier nog altijd muurvast zit. Het Doelakkoord, zoals overeengekomen op 20 mei 2000 blijft 4 jaar later nog altijd dode letter.

In de open brief wijst Doel 2020 er op dat de Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid en de Intercommunale Land van Waas eenvoudig weigeren om de beslissingen van de Vlaamse Regering uit te voeren. Dat betekent zeer concreet dat het door de overheid gegarandeerde woonrecht niet bestaat. En dat ondanks de absolute nood aan woningen in de regio. Meer dan tweehonderd gezinnen stelden zich kandidaat voor een woning in Doel maar de Intercommunale geeft geen woningen vrij. Terwijl tientallen bewoonbare woningen leegstaan. Voor Doel 2020 kan het niet dat de Vlaamse Regering en in casu de minister-president, niets onderneemt tegen deze handelswijze van ondergeschikte besturen.

Doel 2020 klaagt tegenover de minister-president ook de valse voorstelling van zaken aan waarbij men het laat uitschijnen alsof alle Doelenaars intussen zijn vertrokken. Terwijl Doel nog altijd een gemeenschap vormt met meer dan vijfhonderd zielen. Maar door de blijvende leegstand van tientallen woningen wordt de situatie onhoudbaar. Het verval wordt steeds zichtbaarder. En rovers halen ondertussen ongestoord alles weg wat ze kunnen gebruiken.

Doel 2020 besluit zijn brief als volgt: "Mijnheer de minister-president, uw bekommernis om minderheden en verdrukte volkeren is ons goed bekend. Wij kunnen ons moeilijk voorstellen dat het Vlaanderen dat zo omspringt met het meest belaagde deel van zijn bewoners, uw Vlaanderen is. Daarom richten wij ons rechtstreeks tot u. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat u, in uw hoedanigheid van minister-president, een einde kan en moet maken aan deze schande."

Doel 2020 is overigens niet van plan om het bij deze ene brief te laten. Als de zittende Vlaamse Regering weigert haar beloften inzake het woonrecht na te komen zullen er de komende weken gepaste acties volgen.


16.05.04

Wonen is een recht, ook in Doel!

Doelenaars nemen deel aan de woonbetoging in Gent

Doel 2020 hekelt hypocrisie Vlaamse regeringspartijen

Een delegatie Doelenaars heeft vandaag deelgenomen aan de woonbetoging in Gent. Daarmee scharen zij zich achter de eisen van het Platform Wonen voor een betaalbare huisvesting. Maar de Doelenaars klagen ook de onhoudbare situatie aan in hun eigen dorp.

Als gevolg van de werken aan het Deurganckdok kregen de bewoners van Doel de mogelijkheid om hun huis op vrijwillige basis te verkopen aan de overheid. Wie dat wil kan echter in Doel blijven wonen tot minimum 2007. Pas daarna wordt er een beslissing genomen over de toekomst van het dorp. Van de Vlaamse Regering kregen de blijvers de nodige garanties in verband met de leefbaarheid van het dorp. Dat houdt o.m. in dat leeggekomen woningen ter beschikking worden gesteld van nieuwe kandidaat-bewoners.

Ondanks deze garantie door de Vlaamse Regering, vervat in het Doelakkoord van op 20 mei 2000, is daar nog altijd niets van gekomen.

Momenteel staan in het dorp Doel meer dan 150 woningen leeg. Terwijl meer dan 200 families al een aanvraag deden voor een woonst in Doel. Toch werden nog maar goed 20 huizen vrijgegeven! De Intercommunale van het Land van Waas en de Maatschappij voor Grond en Industrialisatiebeleid, instanties die voor deze gang van zaken verantwoordelijk zijn, hanteren daarbij pure drogredenen. Men gaat zelfs zover dat men de adviezen van de Vlaamse overheid (die pleit voor het vrijgeven van alle bewoonbare woningen) negeert.

In de regio is er een absolute nood aan woningen. De leegstaande woningen in Doel (vlak bij de Antwerpse haven) kunnen een deel van die nood lenigen. Maar liever geeft de overheid dit patrimonium vrij aan het verval en aan rovers die er ongestoord hun gang mogen gaan.

Doel 2020 kaartte het probleem reeds uitgebreid aan bij minister-president Somers en de bevoegde minister Marino Keulen. Maar noch de ministers, noch de regeringspartijen die het Doelakkoord mee ondertekenden geven een krimp. Het is nochtans de Vlaamse Regering die zich garant stelde voor het Doelakkoord. Het is diezelfde Vlaamse Regering die de tientallen miljoenen euro's ter beschikking stelde om Doel leeg te kopen. Het is de administratie van de Vlaamse Regering die adviseert om alle woningen in Doel vrij te geven. En toch blijft men weigeren terzake de nodige maatregelen te nemen. In die zin klagen wij ook de hypocrisie aan van de regeringspartijen die vandaag mee opstappen in Gent maar wetens, nillens, mensen in het Waasland, die daar absoluut nood aan hebben, het recht op een betaalbare woning ontzeggen.


26.05.04

Erfgoed rijmt niet met afbraak!

Doel 2020 voert actie bij overleg van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas

Een twintigtal leden van Doel 2020 hebben dinsdagavond actie gevoerd op een bijeenkomst van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (de vroegere Intercommunale van het Land van Waas). Daarbij werden spandoeken meegedragen en pamfletten uitgedeeld. Even kwam het tot een woordenwisseling met Bart Casier, de voorzitter van het Samenwerkingsverband maar de actie verliep uiteindelijk zonder incidenten.

Het overleg was er gekomen op initiatief van de verschillende Wase burgemeesters en vond plaats op uitnodiging van het Samenwerkingsverband. De vergadering moest dienen als voorbereiding op de afsluiting van de erfgoedconvenant tussen het Waasland en de Vlaamse Regering. Daarmee is een bedrag van 200.000 Euro gemoeid. Voor Doel 2020 kan het niet dat men doet alsof men bekommerd is om het erfgoed in het Waasland terwijl men anderzijds een van de belangrijkste historische dorpen in de regio probeert kapot te maken.

Voor Doel 2020 is hierin vooral de rol van het Samenwerkingsverband een steen des aanstoots. Omdat het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband zélf rechtstreeks verantwoordelijk is voor de verloedering van het erfgoed in Doel en dat sinds het Doelakkoord van 2000 ( intussen op de kop vier jaar geleden!).

Doel 2020 zegt volmondig ja aan de erfgoedconvenant maar vraagt aan de Wase burgemeesters en schepenen én de verschillende betrokken instanties dat ze een einde maken aan de hypocrisie. Wie erfgoed zegt in het Waasland kan niet om Doel heen. Het dorp bezit een urbanistisch patroon dat uniek is in gans Vlaanderen, een nog authentiek polderlandschap, de oudste stenen windkorenmolen van het land, bezittingen die rechtstreeks kunnen gelinkt worden aan de familie Rubens, een dorpsgezicht dat in verhouding met vele andere Wase gemeenten bijna onaangetast is,…

Door de Vlaamse Regering werd de leefbaarheid van Doel gegarandeerd tot minimum 2007. Volgens de Vlaamse administratie is er géén enkel probleem om de leegstaande huizen in Doel opnieuw te verhuren. In het Waasland is een woonprobleem en méér dan 200 families stelden zich bij het Samenwerkingsverband al kandidaat om een huis te betrekken in Doel. En wat doet het Samenwerkingsverband? Zij stuurt de kandidaat-bewoners wandelen, hanteert drogredenen om de huizen niet toe te wijzen en laat tientallen prachtige historisch waardevolle huizen verkrotten en leegroven. Dat is de dagdagelijkse realiteit in Doel en van mensen op zoek naar een betaalbare woonst.

Het behoud van het historisch patrimonium in Doel vergt géén grote inspanning. Al wat men moet doen is, volledig in toepassing van het door de Vlaamse Regering gegarandeerde woonrecht, de huizen in Doel ter beschikking stellen van de mensen die er willen gaan wonen.

Méér vragen wij niet. Ook niet minder!


28.05.04

Wonen is een recht, ook in Doel !

Gisteren, donderdag 27 mei om 20u hadden enkele afgevaardigden van Doel 2020 postgevat aan de inkom van de Royal Yacht Club Belgie op Linker-Oever waar iedereen was uitgenodigd voor een dialoog met Minister Dirk Van Mechelen (VLD).Op de agenda stond o.a. volgende vraag:Is het waar dat er actie wordt gevoerd om het Deurganckdok te dempen?

Naar aanleiding hiervan gaf Doel 2020 aan minister Van Mechelen en aan alle bezoekers, een 80-tal, onderstaand pamflet dat als aanzet kon dienen om de dialoog op gang te brengen.

[tekst pamflet]

Mijnheer de minister,

Wonen is een recht, ook in Doel !


In een uitnodiging voor de bijeenkomst van deze avond wordt o.m. de vraag gesteld of het waar is dat er actie wordt gevoerd om het Deurganckdok in Doel te dempen? Maar misschien moet men aan minister Dirk Van Mechelen maar eens de vraag stellen wààrom er rond de aanleg van het dok nog altijd actie wordt gevoerd!?

Als de Doelenaars bij diverse rechtbanken opnieuw vorderingen hebben ingesteld in verband met de aanleg van het Deurganckdok dan is dat o.m. omdat minister Dirk Van Mechelen en zijn medeministers de uitspraken van het hoogste rechtsorgaan in dit land aan hun laars lappen en met uitzonderingsrechtspraak de burgers die zij beweren te vertegenwoordigen voor schut zetten.

Als er inzake het Deurganckdok nog steeds actie wordt gevoerd dan is dat ook omdat de Vlaamse Regering weigert haar eigen beloften na te komen. Doel moet niet verdwijnen voor het Deurganckdok. Het Deurganckdok is perfect te realiseren met vrijwaring van Doel. Om die reden garandeerde de Vlaamse regering dat het dorp tot minimum 2007 leefbaar moet blijven. Het moment dat er een definitieve beslissing komt over de toekomst van de regio. Maar van de beloofde leefbaarheidsmaatregelen komt in de praktijk niets terecht. Méér zelfs, ondanks de grote woningnood in het Waasland en op de Linkeroever weigert men leegstaande woningen vrij te geven. De méér dan 200 gezinnen die tot hiertoe een aanvraag deden voor een woonst in Doel worden aan het lijntje gehouden of wandelen gestuurd. Ondertussen staan er in het dorp tientallen prachtige woningen leeg die ongestraft worden leeggehaald door rovers.

Als er nog altijd actie wordt gevoerd voor Doel dan is dat ook omdat de Vlaamse ministers tot hiertoe elke constructieve oplossing hebben afgewezen en geen ruimte laten voor dialoog. Het historische Doel met een schat aan patrimonium, vlak bij de haven, zou ook voor de haven een enorme troef kunnen zijn. Maar liever dan samen na te denken over een creatieve oplossing trekken de betrokken Vlaamse ministers de strop rond de Doelenaars nog wat strakker aan. 

Voor de onteigening van Doel werd er door de gemeenschap (dat zijn dus u en ik) bijna 50 miljoen Euro uitgegeven. Daardoor is een niet onbelangrijk deel van Doel momenteel eigendom van de Vlaamse gemeenschap. In afwachting van een definitieve beslissing over Doel zou dit dorp (vlak bij de haven) een oplossing kunnen bieden voor de woningnood in de regio. Door gedurende de volgende jaren de leegstaande huizen te verhuren zou men tevens voor een terugverdieneffect kunnen zorgen. Maar zelfs dat is, ondanks de positieve adviezen van de Vlaamse administratie, (op tijdelijke basis) niet mogelijk. Op de betrokken VLD-kabinetten heet het dat lagere overheden dit door de Vlaamse Regering gegarandeerde woonrecht saboteren. Maar zijn de VLD-minister dan niet bij machte om in een tijdsspanne van vier jaar - het woonrecht werd gegarandeerd in 2000! - die lagere overheden tot de orde te roepen???

Mijnheer de minister, de nog altijd méér dan vijfhonderd inwoners van Doel zijn het spuugzat. Wij vragen geen beloften. Wij vragen dat u (eindelijk) uw eigen akkoorden nakomt, en dat u de inwoners van Doel geeft waar elke Vlaamse burger recht op heeft: een eerlijke behandeling en een minimum aan respect.


Persmededeling 23.07.04

Hernieuwde start bij 30ste editie van Scheldewijding en Doelse Feesten op 1 augustus!

Werkgroep Scheldewijding breidt activiteiten uit en brengt dag vol animatie en muziek in Doel.

Op 1 augustus a.s. vindt voor de 30ste keer de Scheldewijding plaats te Doel. Dat belooft niet alleen opnieuw een hoogtepunt te worden voor de regio. Een vernieuwd comité staat er i.s.m. het gemeentebestuur van Beveren garant voor dat de traditie ook de volgende jaren wordt voortgezet.

Nieuwe start

Drie jaar geleden zag het er niet goed uit voor de Scheldewijdingsfeesten in Doel. Het toenmalige Scheldewijdingscomité had beslist om het feestelijkheden die gepaard gingen met de Scheldewijding stop te zetten en zich enkel nog te bekommeren om het religieus gedeelte. Een nieuw comité, "de werkgroep Scheldewijdingsfeesten" voornamelijk onder impuls van Doel 2020, ontfermde zich toen over de feestelijkheden en de animatie in het dorp waardoor de traditie niet verloren ging. De samenwerking tussen de twee comités verliep vrij goed. En ondanks de bescheiden (financiële) middelen was de Scheldewijding de voorbije jaren telkens opnieuw een hoogtepunt.

Vorige maand vernamen wij van het Scheldewijdingscomité dat zij niet meer bij machte zijn om hun engagement voor het religieuze gedeelte van de dag na te komen en alle activiteit stopzetten. Gezien het belang dat de Doelenaars hechten aan het religieus gedeelte van de dag heeft "de werkgroep Scheldewijdingsfeesten" beslist om ook hierin de verantwoordelijkheid te nemen. Dat is gebeurd in samenspraak met het gemeentebestuur, de Landelijke Gilde van Doel en de Watersportvereniging van Doel, "de Noord". Daarmee zit de volledige organisatie van de Scheldewijding en de Doelse Feesten nu in de handen van de "werkgroep Scheldewijdingsfeesten".

Om de draagkracht van de werkgroep te versterken werd het bestuur bovendien uitgebreid. Guido Van Mieghem van de Landelijke Gilde Doel wordt de eindverantwoordelijke voor het religieuze gedeelte. Terwijl Maurice Vergauwen namens Watersportvereniging De Noord instaat voor de activiteiten op de Schelde. Voorzitter van de werkgroep blijft Rudi Van Buel.

Religieus gedeelte

Om 10u30 start de Plechtige Scheldewijdingsmis in de kerk van Doel met het gemengd koor Fiori Musicali uit Belsele. Daarna vertrekt de fanfare met pastoor en gevolg naar de Scheldedijk voor de herdenking van alle overledenen van water en stroom. Omwille van het tij vindt de bootwijding niet aansluitend plaats maar om16u30. Daarna volgt de Vlootshow

Kwaliteit

Ondanks de beperkte financiële middelen brengt de Werkgroep Scheldewijding een bijzonder kwaliteitsvol programma dat bovendien volledig gratis is. De activiteiten starten vanaf 10u en lopen tot in de late uurtjes.

Naast de traditionele rommelmarkt, de oldtimers en de kinderanimatie springt daarbij vooral de ambachtenmarkt in het oog en de demonstratie van verschillende volkssporten waarbij de kijkers ook zélf kunnen deelnemen. Hoogtepunten hierbij zijn zonder de twijfel de Aloude Kruisboogschuttersgilde van Dendermonde, de Gilde der Vlaamse Smeden en de Vlegeldorsers.

Ook de straatanimatie wordt gevoelig uitgebreid. Daarvoor kunnen wij dit jaar o.m. rekenen op de deelname van de Leuvense Studentenfanfare, verschillende volksmuziekgroepen en het internationaal befaamde Time Circus.

Rock-i-Doolen

Naar traditie wordt de avond afgesloten in de oude gemeenteschool van Doel met Rock-I-Doolen waarbij dit jaar maar liefst zes groepen op de affiche staan. Dat gaat van kleinkunst en experimentele folk tot stevige rock, blues en zelfs punk...

Een van de verrassingen van de avond is ongetwijfeld de Maskesmachine die de week nadien ook op het folkfestival van Dranouter geafficheerd staat. De Maskesmachine omschrijft zichzelf als een Antwerps allegaartje met een hoogst origineel 'gebricoleerd' muziekrepertoire. Het allereerste afgewerkte Maskesmachine-product is tandgare en dansklare mini-rock'n roll. Teksten werden liedjes na langdurig fermenteren en zorgvuldig selectioneren. De maskes kropen de studio in onder deskundige begeleiding van Tom Pintens (Zita Swoon, 2000 Monkeys). En het resultaat was 'Plaktang', een eerste mini-cd.

Na de Maskesmachine pakt de Antwerpse groep Nobis uit met een portie stevige bluesrock, geinspireerd door o.a. J. Hendrix gaande van Clapton, Gary Moore, tot Santana en Deep Purple. Nobis is niet de eerste de beste want verschillende bandleden hebben in een vroeger leven hun sporen reeds verdiend bij o.a. wijlen Mr. Morefun (Bald Ben, Benny De Mey), Mario Pesic (Camden & D-Tale) en Last Call. Deze invloeden bijgestaan door de stevige stem van Celle brengen een erg eigen, frisse en stevige sound in het huidige bluesrock genre.

D-Icer is een Wase formatie en staat garant voor een portie stevige eigentijdse rock. De covers die zij brengen gaan van klassiekers zoals Neil Youg tot het recentere gitaargeweld van Muse en Guano Apes.

Innerface is een 5-mans formatie uit Hamme (en omstreken) die sinds begin jaren 90 muziek maakt. Innerface brengt gebalde energieke hedendaagse poppunk met de nadruk op de melodie. Ze hebben bij diverse labels al enkele singles en een ep uitgebracht en ze staan ook op enkele punkrock verzamel cd's. In de vernieuwde line-up bespeelt Jan de drums, Patrick de bas, Pol en Gert de gitaren en Filip de zang.

Afsluiter wordt het jonge geweld van Explorion. Gemakkelijk verteerbare crunch, doorspekt met covers en ondersteund door twee engelenstemmetjes.

Standhouders

Standhouders die zich nog wil inschrijven voor de rommelmarkt of ambachtenmarkt moeten zich reppen want de nog beschikbare plaatsen nemen zienderogend af. Wie zich nog wil inschrijven neemt daarvoor best contact op met Rudi van Buel, tel. 03/575.88.11. of per e-mail doel_forever@belgium-mail.com.


Persmededeling 25.07.04

Vlaams Regeerakkoord bevestigt garanties voor Doel

Doel 2020 eist onverkort uitvoering van Doelakkoord

Volgens bepaalde berichten in de pers zou de nieuwe Vlaamse Regering zich akkoord verklaren met de definitieve verdwijning van het Scheldedorp Doel. In tegenstelling met wat beweerd wordt blijkt hierover echter niets terug te vinden in het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering.

In het regeerakkoord wordt enkel het volgende bevestigd: "Wat Doel betreft wordt de beslissing van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 onverkort uitgevoerd." Dat houdt in dat het Deurganckdok (dat geen rechtstreekse bedreiging vormt voor Doel!) wordt afgebouwd maar ook dat de leefbaarheid van Doel gegarandeerd blijft tot minimum(!) 2007.

Om de leefbaarheid in Doel te garanderen voerde de vorige regering met het zogenaamde Doelakkoord van 19 mei 2000 het woonrecht in. Daarmee kunnen leegstaande woningen in Doel ter beschikking komen van kandidaat-bewoners. Alleen, bleef onder de vorige regering dit woonrecht een lege doos. Ondanks de meer dan tweehonderd gezinnen die zich kandidaat stelden voor een woning in Doel werden tot hiertoe slechts een handjevol huizen ter beschikking gesteld.

Dat zorgt voor toenemende verkrotting en verloedering van (vaak historisch interessante) panden en toenemende overlast en onveiligheid voor de bewoners van het dorp. Anderzijds is het een gemiste kans om op een creatieve manier tegemoet te komen aan de nijpende woningnood in de regio.

Doel 2020 vraagt aan de nieuwe Vlaamse Regering dat er onverkort een einde wordt gesteld aan deze schande en dat het Doelakkoord van 19 mei 2000, zonder uitstel wordt uitgevoerd. M.a.w. dat het woonrecht effectief wordt uitgevoerd en dat er middelen komen om de gemeenschap in Doel effectief leefbaar te houden.

Meer dan vier jaar na het zogenaamde Doelakkoord is dat niet alleen een zaak van elementair fatsoen. De nieuwe Vlaamse regering kan er mee aantonen dat het haar inzake een "zorgzame samenleving" ernst is.


Persmededeling 14.10.04

Scheldeverdieping bedreigt 1000 ha poldergrond in Doel

Doel 2020 en landbouwers vechten plannen van overheid aan

In het kader van de plannen voor een verdere uitdieping van de Schelde ligt momenteel een studie voor die voorziet in de verdwijning van om en bij de 1000 ha (!) polder in het noorden van het Waasland. Het betreft hier concreet Hedwigepolder, Prosperpolder en Doelpolder-Noord die men wil "ontpolderen" als compensatie voor de geplande Scheldeverdieping en voor de beveiliging van het Schelde-tijbekken tegen stormvloeden vanuit de Noordzee. Voor Doel 2020 is dit niets minder dan een nieuwe moordaanslag op de streek.

Een studie op Antwerpse maat

De plannen rond de uitdieping van de Schelde en de daarmee samenhangende werken gebeuren in opdracht van de Vlaamse en de Nederlandse regering en worden voorbereid door ProSes in "Ontwikkelingsschets 2010 - Schelde-estuarium en de actualisatie van het Sigmaplan" . Momenteel loopt een inspraakronde rond de plannen inzake "natuurlijkheid en veiligheid" die samenhangen met de verdieping. In theorie kunnen de plannen hierna nog bijgestuurd worden. Maar het is duidelijk dat men vooral in Antwerpse milieus de besluitvorming hieromtrent versneld wil doordrukken.

Het studiewerk van ProSes is geen evenwichtige studie maar op maat gesneden van het Antwerps Havenbestuur. Het uitgangspunt is de toegankelijkheid van de Antwerpse haven. Daarbij zijn milieu en vooral veiligheid(!) ondergeschikt gemaakt aan deze doelstelling. Landbouw werd zelfs niet bekeken. Iets wat ook met zoveel woorden wordt toegegeven in de studie.

Veiligheid ondergeschikt aan centen?

Voor wat de veiligheid betreft besluit de studie dat een stormstuw perfect de veiligheid garandeert voor de bewoners langs de Scheldeoever. Maar dat scenario wordt niet weerhouden omwille van... financiele redenen.

In het document van Proses wordt om de veiligheid van de bewoners te garanderen gekozen voor de inrichting van gecontroleerde overstromingsge bieden (GOG) of gecontroleerde gereduceerde getijdengebieden (GGG). Volgens de voorliggende studies zal het effect ter hoogte van Antwerpen echter niet meer dan 20 cm zijn... Hetgeen volgens vaststaande berekeningen Antwerpen onvoldoende beveiligd! Niet alleen onvoldoende, maaronbestaande, ter hoogte van het Loodsgebouw te antwerpen is het effect vandie ingreep reeds nul (0) centimeter ! Dat is zonder meer spelen met het leven van duizenden mensen in het Scheldebekken.

Geen grondroof

Met de aanleg van overstromingsgebieden zouden de Hedwigepolder, de Prosperpolder en de Doelpolder definitief verdwijnen. Die polders vormen geen maagdelijk gebied waar men, schadeloos, naar hartelust aan landschapsinrichting doen. Het betreft een streek waar sinds honderden jaren, van generatie op generatie mensen wonen en werken.

Het gebied Van de Hedwigepolder, Prosperpolder en Doelpolder is bovendien vanuit ecologisch en cultuur-historisch standpunt zonder meer uniek te noemen. Daar konden zich de voorbije maand nog duizenden mensen van vergewissen. Eerst met de jaarmarkt van Prosperpolder, later op de maand met het nationale hoeveweekeinde van het Davidsfonds dat niet minder dan drie locaties uit de bedreigde polders op de affiche had staan. Met de voorliggende plannen dreigt dit alles zonder meer vernietigd te worden.

Met de uitbreiding van de Antwerpse Haven en de verrottingsstrategie in Doel heeft het Waasland de voorbije jaren al een bijzonder hoge tol betaald. Nog eens 1000 ha die (nodeloos) moet verdwijnen voor de belangen van Antwerpen is ronduit onaanvaardbaar.


Persmededeling 07.11.04

Doel 2020 oneens met milieubeweging

Doelenaars herinneren Bond Beter Leefmilieu aan vroeger engagement

Doel 2020 is de idee van nieuwe ruimte voor natuur in het Schelde-estuarium niet ongenegen. Dat mag echter niet betekenen dat mensen die sedert generaties met die stroom leven nu maar moeten ophoepelen. In die zin is het pleidooi van BBL en Natuurpunt voor een "Groot-Saeftinge" ter hoogte van Doel en Kieldrecht voor de bewonersvereniging onaanvaardbaar. Voor Doel 2020 is de stellingname van de milieubeweging ook moeilijk te begrijpen. Te meer daar beide organisaties zich in het verleden ondubbelzinnig uitspraken voor het behoud van de polders rond Doel.

De zgn. "Estuariene natuurontwikkeling en het introduceren van een verbeterde en flexibele stortstrategie", waar BBL en Natuurpunt in een persmededeling van vrijdag 5 november j.l. naar verwijzen, zijn ook de bekommernis van Doel 2020. Een propere en (meer) natuurlijke Schelde, een alternatief voor het zinloze storten van baggerspecie op vruchtbare landbouwgronden, het zijn verzuchtingen waarin de mensen die aan en met de rivier leven de BBL zonder problemen kunnen volgen.

Doel 2020 verzet zich echter met klem tegen het eufemistisch woordgebruik zoals nu door de BBL gehanteerd. Daarbij heeft men het over "Groot-Saeftinge", wat in werkelijkheid wil zeggen dat een waardevol cultuurhistorisch landschap van om en bij de 1000(!) ha (Hedwigepolder, Prosperpolder, Doelpolder, oude hoeven incluis) dient te verdwijnen.

Wat de meerwaarde hiervan is voor de natuur is ons een raadsel want nu reeds betreft het ecologisch waardevol landbouwgebied dat volledig binnen de vogel- en habitatrichtlijnen valt. Bovendien zwijgen BBL en Natuurpunt in alle talen over wat er met de honderden mensen uit dit gebied moet gebeuren. Met te verwijzen naar de noodzaak aan een "flankerend beleid voor de landbouw" maken BBL en Natuurpunt zich er wel zeer goedkoop van af. Beide milieugroepen weten nochtans voldoende wat dit in de praktijk betekent. Daarvoor stonden zij lang genoeg mee op de barricaden in Doel.

Doel 2020 wil er de koepel van de BBL aan herinneren dat zij jarenlang samen met de Doelenaars hebben geijverd voor het behoud van Doel en de polders. Bart Martens (nu SP.A) schreef als coördinator voor de beleidswerking bij de BBL, samen met Ferdinand De Bondt en Jan Creve, zelfs een boek onder de titel "Doel moet blijven". Het is dan ook onbegrijpelijk dat dezelfde koepel van natuurorganisaties nu gaat pleiten voor de verdwijning van de polders om Doel. Ook al betreft het dan omwille van zogezegde natuurcompensaties.

Doel 2020 vraagt aan de BBL en Natuurpunt dat zij zich ernstig zouden bezinnen over hun standpunt en niet in de val zouden trappen van bepaalde (economische) machtsgroepen die enkel uit zijn op eigen gewin. Het scenario van een "Groot-Saeftinge" is uiteindelijk een scenario waar noch mens, noch natuur bij winnen. Het leidt tot immens tijdverlies, onnodige kosten en (groot) maatschappelijk ongenoegen.


Persmededeling 09.11.04

Persuitnodiging

Woensdag 10 november Masereelzaal Vlaams Parlement

Doel 2020 organiseert extra-hoorzitting rond Scheldeverdieping in Vlaams Parlement

Woensdag 10 november worden de hoorzittingen afgesloten rond de studie van ProSes Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium en de actualisatie van het Sigmaplan.

In extremis kreeg Doel 2020 via de commissiesecretaris te horen dat de commissievoorzitter van de verenigde commissies Openbare Werken en Leefmilieu beslist heeft dat Doel 2020 niet uitgenodigd wordt om te participeren in deze hoorzittingen. Dat ondanks de rechtstreekse betrokkenheid van Doel 2020 in dit dossier. Dat ondanks onze tijdige aanmelding bij de commissie.

Bij navraag bleek geen van de betrokken parlementsleden in staat om ons over deze beslissing in te lichten. Het is duidelijk dat Doel 2020 het hier niet bij wenst te laten.

In de onmiddellijke omgeving van Doel dreigt als rechtstreeks gevolg van de ProSesplannen om en bij de 1000 ha land te verdwijnen. Dat zou zogezegd nodig zijn om de veiligheid in het Scheldebekken te garanderen. Doel 2020 kan aantonen dat deze argumentatie vals is. Is het daarom dat men ons niet wenst te horen?

Het is alleszins onthutsend dat een van de meest betrokken stakeholders in dit debat zonder meer geweerd wordt. Te meer, en dat weet men, wij, in deze, kunnen rekenen op deskundigen met een bijzondere kennis en ervaring.

Om iedereen uiteindelijk de kans te geven zich daarvan op de hoogte te stellen organiseert Doel 2020 in het kader van het debat rond de Scheldeverdieping een extra-hoorzitting in het Vlaams Parlement. Die hoorzitting zal plaatsvinden in de aanwezigheid van verschillende deskundigen. Zij zullen ondermeer ingaan op de ontzettende leemten die de studie bevat i.v.m. het overstromingsgevaar in het Scheldebekken. Er zal tevens gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Deze extra-parlementaire zitting zal plaatsvinden op woensdag 10 november om 14u 30 in de Masereelzaal van het Vlaams Parlement, Leuvense weg 27, 1011 Brussel.

Uiteraard hopen wij u op deze belangrijke zitting te ontmoeten.


Persmededeling Doel 2020 d.d. 12.11.04

"Antwerpen dreigt grootste slachtoffer te worden van overstromingen"

Doel 2020 maakt in Vlaams Parlement proces van ProSes-studie over Scheldeverdieping

Gisteren moesten in het Vlaams Parlement de hoorzittingen afgesloten worden rond de studie van ProSes "Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium" en de actualisatie van het Sigmaplan. Doel 2020, nochtans een van de belangrijkste stakeholders in het debat, was daarbij niet uitgenodigd en organiseerde zelf een hoorzitting in het Vlaams Parlement.

De officiele hoorzitting die 's morgens plaatsvond bleek al snel een maat voor niets. De vertegenwoordiger van de Antwerpse Haven die samen met Zeebrugge over een uur spreektijd beschikte, nam zelf bijna twee uur voor zich. Alsof het belang van een Scheldeverdieping nog moest aangetoond worden... Resultaat was wel dat er geen ruimte meer was voor kritische bedenkingen en de sprekers van de gemeente Beveren en de Polders onverrichterzake weer naar huis moesten...

Op de door Doel 2020 georganiseerde hoorzitting werd tegenover leden van de Verenigde Commissies Openbare Werken en Leefmilieu brandhout gemaakt van de ProSes-studie.

Vooral de aanleg van overstromingsgebieden is voor Doel 2020 onaanvaardbaar. Daarvan zou om en bij de 1000 ha ingericht worden rond Doel. Dat zowel omwille van natuurcompensaties als om veiligheidsredenen. Volgens de ProSes-studie wordt er echter door de verdieping (tot 13,1 m) geen schade toegebracht aan de natuurlijkheid van de rivier (van Vlissingen-Breskens tot Gent). Daaruit volgt logischerwijze: er is i.v.m. met deze Scheldeverdieping geen enkele reden om "compensaties" uit te voeren van welke aard ook, want geen schade.

Het argument dat deze overstromingsgebieden voor meer veiligheid zorgen in het Scheldebekken werd door Doel 2020, aan de hand van officiele cijfers en stukken, ontkracht. Daarbij zijn vooral de cijfers van het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout vernietigend. Zo wordt in een rapport van 2000 gesteld dat de invloed van 442 ha. overstromingsgebied in de Prosperpolder, ter hoogte van Lillo (beschermd door Deltadijken) 9 centimeter bedraagt en te Oosterweel (einde Deltadijken) zegge en schrijven 0 (nul) centimeter. Dat rapport wordt trouwens bevestigd door simulatieoefeningen die eerder werden uitgevoerd i.s.m. de universiteiten van Leuven en Antwerpen. Maar ProSes maakt van deze gegevens geen gebruik.

In alle studies die sinds 1995 werden uitgevoerd rond het thema "actualisatie van het Sigmaplan" wordt erkend dat een stormvloedkering de hoogste graad van bescherming biedt. Dat spreekt ook de studie van ProSes niet tegen. Ir. Meyvis verklaarde zelfs tijdens de ProSes-inspraakvergadering te Beveren op 23 september 2004, ten overstaan van een gehoor van tweehonderd mensen, dat de stormstuw de enige 'zekere' veiligheid biedt tegen stormvloeden vanuit de Noordzee. Toch wordt deze optie niet weerhouden.

Johan Demoen, voormalig directeur-generaal bij de Administratie Waterwegen en Zeewezen stelde dat in dit dossier de waarheid stelselmatig verdoezeld wordt. Hij was ongemeen scherp voor het onstellend gebrek aan cijfermateriaal in de studie. En maakte duidelijk dat Antwerpen zonder Stormvloedkering een bijzonder hoge tol dreigt te betalen. Daarvoor verwees hij naar de uitgangspunten van het Sigmaplan dat in een bescherming voorzag tot 9.05 TAW. Dat is nu – met de verwachte stijging van de zeespiegel! – "geactualiseerd" en bijgesteld tot 8.65 TAW... Volgens Demoen loopt Antwerpen-stad zonder Stormvloedkering acuut gevaar : de kruin van de Scheldemuur bedraagt slechts 8.35 TAW...


Persmededeling 14.11.04

Brandstichting in historische Rubenshoeve te Doel

Doel 2020 verwijt gemeentebestuur nalatigheid


Dinsdagnacht werd in de schuur van de historische Rubenshoeve aan de Oostlangeweg in Doel brand gesticht. Daarmee bereikt de vernielzucht in deze unieke hoeve een droevig hoogtepunt.

Anderhalf jaar geleden werd de hoeve samen met nog vier andere boerderijen rechtstreeks bedreigd door de ophogingswerken rond het Deurganckdok. Doel 2020 bezette toen een tijdlang deze hoeves om afbraak te voorkomen. Mede door tussenkomst van het gemeentebestuur werd de Rubenshoeve toen gespaard. Doel 2020 drong aan op een minimum aan beschermende maatregelen maar er gebeurde niets. Het resultaat was voorspelbaar. De 18de eeuwse vloeren en bedledikanten, de deuren, kortom alles wat niet te heet of te zwaar was werd weggeroofd. Het authentieke melkhuis werd door de afbraakwerkers samen met de andere hoeven met de grond gelijk gemaakt. En vandalen konden er ongestoord hun gangen gaan.

De hoeve langs de Oostlangeweg staat op voormalige gronden van de familie Rubens. Ze is van belang omwille van de schuur (waarschijnlijk de oudste in het ganse gebied) en de atypische bouw van het 18de eeuwse hoevehuis. Met het hoeveweekeinde van Davidsfonds-nationaal, eind september, bezochten nog honderden mensen de site.

De brandstichting doet Doel 2020 opnieuw aan de noodbel trekken. Wat met de Rubenshoeve is gebeurd doet zich momenteel op tal van plaatsen voor in Doel en de polder, zonder dat de overheid ingrijpt. In die zin beschuldigt de bewonersorganisatie de Maatschappij Deckers en de Intercommunale van het Land van Waas van schuldig verzuim. Omdat zij het onroerend patrimonium van Doel bewust laten verkrotten en vernietigen. Maar ook het gemeentebestuur treft schuld. Voor Doel 2020 is het onbegrijpelijk dat de gemeente Beveren zich op haar eigen grondgebied buiten spel laat zetten door de Maatschappij Deckers en niets onderneemt om de historisch waardevolle gebouwen in Doel te vrijwaren van vernietiging.