Persmededelingen 2002 van Doel 2020

Het archief van de persmededelingen van Doel 2020 vindt u hier.


09.12.02

Doel 2020 krijgt ongelijk voor het Arbitragehof, maar is verre van uitgespeeld

Op 27 november ll. haalde Doel 2020 bakzeil voor het Arbitragehof. De vordering tot schorsing van de bouwvergunningen voor het Deurganckdok die door 109 Doelenaars was ingesteld werd afgewezen. Maar daarmee is de juridische strijd van Doel 2020 nog niet beslecht. Wij geven u een overzicht.

Twee keer op rij werden de werken aan het Deurganckdok reeds stilgelegd door de Raad Van State. De laatste maal in de lente van vorig jaar. Waarna de werken een vol jaar stillagen. In december van 2001 werd het nooddecreet goedgekeurd door het Vlaams Parlement waardoor de beslissing van de Raad Van State kon omzeild worden en het Vlaams Parlement bij bijzondere wet de bouwvergunningen voor het Deurganckdok kon afleveren. Daardoor kon Doel 2020 enkel nog naar het Arbitragehof dat de rechtsgeldigheid van wetten toetst aan de grondwet. Volgens de advocaten van Doel 2020 is met de bijzondere wet het in de grondwet ingeschreven gelijkheidsbeginsel geschonden en moeten daarom het nooddecreet en de daarmee samenhangende bouwvergunningen geschorst worden.

Daarin heeft het Arbitragehof de Doelenaars dus (nog) niet gevolgd. Volgens het arrest van het hof heeft Doel 2020 als benadeelde partij zeker en vast belang en zijn de nadelen afdoende ernstig. Maar is het nadeel dat dreigt voor de bewoners door de uitvoering van de werken (het betreft enkel het Deurganckdok) niet ernstiger dan wat de gevolgen zouden zijn van een schorsing. Want in dat geval moeten de werken weer worden stilgelegd. Volgens de rechtbank zijn de gevolgen van een schorsing zo groot "voor het algemeen maatschappelijk belang" dat deze tijdelijke, opschortende maatregel (want dat is een schorsing) niet verantwoord is.

Belangrijk hierbij is dat het Arbitragehof nog geen uitspraak heeft gedaan over de grond van de zaak: namelijk of het nooddecreet en de daaruit voortvloeiende bouwvergunningen in strijd zijn met de grondwet. Dat zal het voorwerp uitmaken van de vernietigingsprocedure voor het Arbitragehof die waarschijnlijk reeds binnen enkele maanden zijn beslag zal kennen voor dezelfde rechtbank.

Ondertussen wachten mr. Igor Rogiers en mr. Matthias Storme, advocaten van Doel 2020 op een uitspraak van de Raad Van State i.v.m. hetzelfde nooddecreet. Volgens Rogiers en Storme is wat het Vlaamse Parlement beslist heeft onwettig en is de Raad Van State nog wel degelijk bevoegd. Indien die rechtbank zich toch onbevoegd zou verklaren overwegen beide advocaten om naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen.


Persmededeling 20.11.02

Doel 2020 valt bouwvergunningen Deurganckdok aan

Vrijdag 22 november pleit Matthias Storme, advocaat van Doel 2020, voor de Raad Van State opnieuw voor de schorsing van de bouwvergunningen voor het Deurganckdok en de daarmee samenhangende natuurcompensaties. Volgens Doel 2020 is de Raad Van State hiervoor nog steeds bevoegd omdat het validatiedecreet onwettig is. Of de Raad Van State het daarmee eens is zal vrijdag duidelijk worden.  

Intussen startte Doel 2020 ook een vordering bij de Raad Van State tegen de aflevering van de bouwvergunning voor de bouw van de eerste containerterminal. Die werd toegewezen aan de rederij MSC. De onzekerheid die over het dok blijft hangen heeft MSC doen beslissen opnieuw de wijk te nemen naar rechteroever. Dat verandert echter niets aan de bouwvergunning die werd afgeleverd. Daarom stapt de bewonersgroep Doel 2020 ook hiertegen naar de Raad Van State.


Persmededeling 07.10.02

Week (van de vernieling) van het bos in Beveren

Doel 2020 naar Raad Van State tegen betoncentrale Van Wellen

Wat op veel plaatsen in Vlaanderen een hoogdag vormt voor de natuur is deze week in de Wase gemeente Beveren uitgelopen op een absoluut dieptepunt. Uitgerekend in de week van het bos werden in ijltempo en met grote middelen de resterende hectaren van het bos Putten-hoog (op de grens van Kieldrecht en Doel en op de grens van het natuurgebied De Putten) met de grond gelijkgemaakt.

Het bos dat zich zo'n 25 jaar geleden spontaan ontwikkelde op nooit gebruikte industrieterreinen vormde een visuele buffer tussen de haven op linkeroever en het polderlandschap. Twee jaar geleden was men begonnen met de ontbossing van het gebied maar de werken werden toen stilgelegd in opdracht van de administratie Bos en Groen.

Volgens het Bevers gemeentebestuur zou men intussen over de nodige vergunningen beschikken voor de ontbossing. Feit is echter dat er geen enkel zinnig argument te vinden is voor deze vernietiging. De haast waarmee alles gepaard gaat laat bovendien veronderstellen dat het er vooral om te doen is een onomkeerbare situatie te scheppen.

Het getuigt van een bijzonder cynisme dat uitgerekend in de week van het bos het enige bosgebied van enige betekenis in de streek wordt opgeruimd. Het geeft bovendien aan dat wat het Havenbedrijf ook mag beweren zij een volstrekt onbetrouwbare partner is inzake milieu.

Doel 2020 hekelt ook de laksheid van het gemeentebestuur van Beveren dat ondanks het belang van het buffergebied Putten-hoog geen vinger heeft uitgestoken om het gebied te kunnen vrijwaren.

In dezelfde zin verzet Doel 2020 zich tegen de aflevering van een bouwvergunning voor de betoncentrale Van Wellen op de rand van het natuurgebied de Putten. De megacentrale die werd geweigerd aan het Verrebroekdok omdat ze stofschade zou kunnen veroorzaken voor de autoterminals mag zich wel vestigen aan de rand van een uniek natuurgebied. Bovendien wordt daarmee het aangrenzende polderlandschap bedreigd en dreigt de industriele activiteit opnieuw verder op te schuiven naar het noorden. Doel 2020 zal dan ook naar de Raad Van State stappen om de bouw van de centrale te verhinderen.


06.10.02

Actievoerders sluiten werf van het Deurganckdok  op openbedrijvendag.

Naar aanleiding van de openbedrijvendag waren vandaag 3000 bezoekers
uitgenodigd op de werf van  het Deurganckdok. Met die propagandastunt wil
het Havenbedrijf de noodzaak van het Deurganckdok voor Vlaanderen
onderstrepen. Tevens wil men  het laten voorkomen alsof men de nodige
inspanningen doet voor natuurontwikkeling.

Voor Doel 2020 is dit onaanvaardbaar. Het dok wordt aangelegd in strijd met
de Europese regelgeving en is momenteel het voorwerp van verschillende
procedures voor de Raad Van State. Voor het Arbitragehof loopt bovendien
een eis tot schorsing van de bouwvergunningen die worden mogelijk gemaakt
door het nooddecreet van de Vlaamse Regering

Door een recente uitspraak van de Raad Van State werd Doel opnieuw woon- en
landbouwgebied waardoor de werken in feite in de illegaliteit plaatsvinden.

Het havenbedrijf  en de Vlaamse overheid stellen het voor alsof zij, met de
voorziene natuurcompensaties, de beste leerling van de klas zijn. Maar in
realiteit vormt het ganse Deurganckdok-verhaal een blunderboek zonder
voorgaande waarbij alle wetsregels met de voeten worden getreden. En
waarbij een ganse streek en de belastingbetaler het gelag moeten betalen.
En dat zowel ecologisch, als verkeerstechnisch, als financieel.

Om die reden hebben enkele tientallen actievoerders van Doel 2020 vandaag
de toegangen tot de werf van het Deurganckdok een tijdlang afgesloten met
voertuigen. Op spandoeken werd het behoud van Doel en de polders geeist en
stak men de draak met het geblunder van de overheid. Een tiental bussen
geraakte de werf niet meer af terwijl andere bussen noodgedwongen hun
bezoek moesten verleggen naar het bedreigde dorp Doel.

Uiteindelijk werd met de Federale Politie een overeenkomst bereikt waarbij
de actievoerders  de gelegenheid kregen om hun standpunten toe te lichten
aan de bezoekers van de werf. Daarna werden de blokkades opgeheven.

Ondertussen gaat de juridische actie van Doel 2020 door tot de werken
(opnieuw) worden stilgelegd en er (opnieuw) bestaanszekerheid komt voor de
mensen van de streek.


04.10.02

Doel 2020 voert op openbedrijvendag actie tegen het Deurganckdok

Met de openbedrijvendag op zondag 6 oktober wil het Antwerps Havenbedrijf
 3000 bezoekers ontvangen op de werf van  het Deurganckdok. Daarbij stelt
men het voor alsof er geen vuiltje aan de lucht is en het Deurganckdok een
absolute noodzaak is voor Vlaanderen. Voor Doel 2020 is dit onaanvaardbaar.
Het dok wordt aangelegd in strijd met de Europese regelgeving en is
momenteel het voorwerp van verschillende procedures voor de Raad Van State
en het Arbitragehof.  Door een recente uitspraak van de Raad Van State werd
Doel opnieuw woon en landbouwgebied waardoor de werken in feite in de
illegaliteit plaatsvinden.  Het havenbedrijf stelt het voor alsof zij plots
de beste leerling van de klas zijn. In realiteit vormt het ganse
Deurganckdokverhaal een blunderboek zonder voorgaande waar een ganse streek
en de belastingbetaler het gelag voor moeten betalen.

Doel 2020 zal daar zondag op gepaste wijze actie tegen voeren.
Afspraak  zondag 6 oktober om 10u45 (stipt) aan de kerk van Doel.
U kan ons die dag ook telefonisch bereiken op het nr: 0476/391351.


12.08.02

Informatie Doel 2020 is keiharde realiteit

Volgens het havenbestuur verspreiden Doel 2020 en de Bond Beter Leefmilieu verkeerde informatie i.v.m. het jongste arrest van de Raad van State. Dat staat ondermeer te lezen op VRT-teletekst en op de telekrant van Kanaal 3. Zo te zien is onze informatie, die gesteund is op juridische basis, slecht verteerd bij het havenbestuur van Antwerpen. Het is onvoorstelbaar hoe het havenbestuur de pers misbruikt om de mensen te misleiden. Dergelijke praktijken zijn eerder een teken van onmacht en verslagenheid.

Het is nu eenmaal een feit, met het arrest van de RvS valt Doel terug op het oude gewestplan van 1978. Daaruit volgt:
- Doel is opnieuw woongebied!
- Er kan, in principe, weer gebouwd en verbouwd worden in het dorp Doel (woongebied).
- Voor de mensen die vrijwillig hun woning verkochten zijn er geen gevolgen.
- De vrijwillige verkoop kan blijven doorgaan.
- Er kunnen geen gedwongen onteigeningen plaatsvinden vanaf 2003 zoals eerder was gepland.
- Er moet nu een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) gemaakt worden. Hierbij dient men er rekening mee te houden dat Doel en de polders beschermd zijn door de vogelrichtlijn. Men kan dus van dat gebied geen industriegebied maken zonder compensaties voor het natuurverlies te voorzien.

Compensaties binnen het havengebied of havenuitbreidingsgebied op linkeroever tellen daarbij niet mee, omdat dat gebied reeds beschermd is. Het is sterk te betwijfelen dat er ook daarbuiten compensaties kunnen gevonden worden, en zoniet - dus het meest waarschijnlijke geval - zal het havenuitbreidingsgebied moeten geschrapt worden.

Een louter tijdelijke bescherming van het gebied in afwachting van eventuele havenuitbreiding op een later tijdstip is in strijd met het Europees recht en het nieuw RUP zal dat moeten aanvaarden. De bestemming van een deel van het gebied als "zeehavengebied met tijdelijk agrarisch gebruik (ZTA-gebied)" kan dus niet.

- Er kunnen geen bijkomende bouwvergunningen voor havenwerken worden toegekend zolang er geen ruimtelijk uitvoeringsplan is.
- De werken aan het Deurganckdok blijven doorgaan door toepassing van het nooddecreet.

- Doel 2020 heeft procedures lopen tegen het nooddecreet, de bouwvergunningen en de bekrachtiging. Deze laatste wordt gepleit op 25 september voor het Arbitragehof.

- Er lopen meerdere procedures tegen ons land wegens schending van het Europees recht inzake natuurbehoud, onder meer door de planning op Linkeroever en de bouw van het Verrebroekdok en Deurganckdok.


10.08.02

Van Mechelen wil Doel opnieuw van de kaart vegen

Doel 2020 is verbouwereerd door de uitspraken van minister Van Mechelen omdat deze blijk geeft, geen rekening te willen houden met de uitspraken van het hoogste rechtsorgaan in dit land.
Van Mechelen beweert dat een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) een doorslag moet zijn van de oude gewestplannen die nu geschorst zijn.

Een nieuw RUP moet rekening houden met de uitspraken van de Raad van State en de eisen van de Europese Commissie d.w.z. dat Doel en de polders definitief op de kaart blijven staan.

Zolang men dat blijft negeren zal onze juridische en politieke strijd blijven doorgaan!

Doel 2020


09.08.02

Doel terug woongebied !

Doel 2020 vernam zonet dat De Raad van State bij arrest dd. 30 juli 2002 het Gewestplan van 8 september 2000 heeft geschorst. Door dit arrest wordt de ombestemming van Doel tot zeehavengebied ongedaan gemaakt. Bijgevolg verwerft Doel opnieuw de bestemming woongebied die het had gekregen door het Gewestplan van 7 november 1978.

Daarmee is er geen grond meer voor de aankopen in der minne en de onteigeningsprocedures die lopen en kan het dorp opnieuw een toekomst krijgen.

De schorsing werd uitgesproken doordat de Vlaamse regering de Europese richtlijnen inzake natuurbescherming (de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn) heeft geschonden. Het bestreden gewestplan houdt immers een groot verlies aan natuurwaarden in. De geplande compensatie voor dit verlies: het 'gecontroleerde overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde' was evenwel reeds Habitatrichtlijngebied en kan dus niet opnieuw als compensatie gelden.

Voor het Deurganckdok betekent het arrest dat een van de twee peilers voor de bouw ervan wordt onderuitgehaald. Indien het Arbitragehof nu ook het bewuste Nooddecreet vernietigt, dan liggen de werken opnieuw stil.

De ondertussen door Doel 2020 ingestelde schorsingsprocedure inzake het decreet dat voorziet in de bekrachtiging van de op grond van het Nooddecreet afgeleverde bouwvergunningen, zal worden gepleit voor het Arbitragehof op 25 september 2002. Dit pleidooi betreft enkel de schorsing; de definitieve beslissing zal pas in 2003 volgen.

Doel 2020


Persmededeling 26.06.02

Doelenaars krijgen gedeeltelijk gelijk in eerste arrest van Arbitragehof

Vandaag velde het Arbitragehof een eerste arrest in de procedure die 109 Doelenaars hadden aangespannen tegen het nooddecreet van de Vlaamse Regering. Daarin krijgen de Doelenaars slechts gedeeltelijk gelijk. Zij stappen daarom ook naar het Arbitragehof tegen het bekrachtigingsdecreet dat uitvoering geeft aan 8 bouwvergunningen die betrekking hebben op het Deurganckdok.

1. In het arrest van het Arbitragehof wordt enkel uitspraak gedaan over de voorlopige maatregel, d.i. de schorsing, van het nooddecreet. Voor de schorsing van het bekrachtigingsdecreet (van de bouwvergunningen dus) of voor een
definitieve uitspraak voor één van beide decreten moeten nog procedures volgen.

2. Het arrest bevestigt wel reeds dat verzoekers het vereiste belang hebben bij het aanvechten van het nooddecreet. En niet enkel bij het bekrachtigingsdecreet, zoals tegenpartij stelde! Dat is voor de Doelenaars alvast een opsteker.

3. De schorsing werd verworpen wegens afweging van het nadeel voor de verzoekers, de Doelenaars dus, en het nadeel van een stillegging van de werken. In haar uitspraak hield het Arbitragehof enkel rekening met het nadeel dat uitsluitend uit het nooddecreet voortvloeit én niet met het nadeel van de werken zelf (aangezien dat eerst uit het bekrachtigingsdecreet voortvloeit). Dat betekent dat het Arbitragehof met dat nadeel slechts rekening wil
houden in de volgende procedure (die tegen het bekrachtigingsdecreet, waarin ook de schorsing wordt gevraagd).

Opmerkelijk is wel dat het Arbitragehof in deze zaak een afweging maakt. In de rechtspraak van het Hof werd tot nu toe altijd voldoende geacht dat er een moeilijk te herstellen ernstig nadeel is (wat in casu door het Hof
aanvaard werd). Er werd niet ook nog eens aan afweging gedaan met de mogelijke gevolgen van een schorsing.

4. Over de middelen van ongrondwettigheid (d.i. de definitieve i.t.t. voorlopige maatregelen) heeft het Hof nog op geen enkele manier uitspraak gedaan.

Doel 2020 stapt daarom in het volste vertrouwen opnieuw naar het Arbitragehof ditmaal tegen het bekrachtigingsdecreet.


Persmededeling 23.06.02

Doel 2020 dient klacht in tegen illegale werken in Putten-Plas

Advocaten stappen opnieuw naar de Raad van State om de bouwvergunningen van het Deurganckdok te laten schorsen.

Sedert vorige week vinden in opdracht van AWZ ophogingswerken plaats in het gebied Putten-plas, gelegen ten zuiden van het Doeldok en grenzend aan het beschermd gebied De Putten. Deze werken vinden plaats met het oog op de demping van de plas in kwestie. Daarmee dreigen poelen, waterrijke gebieden en historisch permanent grasland verloren te gaan.

Ingevolge artikel 9 van het Natuurdecreet van 21 oktober 1997 zijn deze werken verboden onafgezien van de gewestplanbestemming. Uitzondering is enkel voorzien voor werken die worden uitgevoerd op basis van een regelmatig afgeleverde bouwvergunning met toepassing van de wet op ruimtelijke ordening. Zoals geweten is de vergunning voor het Deurganckdok op een niet regelmatige manier afgeleverd.

Het gaat hier bovendien om dumping van vervuild zand afkomstig van het Verrebroekdok. En dat terwijl eveneens zonder vergunning slib afkomstig uit het Delwaidedok op rechteroever wordt opgespoten op de terreinen rond het Verrebroekdok.

Bij de federale politie werd hiervoor door leden van Doel 2020 klacht ingediend. Tevens stellen de advocaten van Doel 2020 de gemeente Beveren in gebreke omdat niet is voldaan aan de bepalingen van artikel 14 en artikel 16 inzake de zorgplicht en het tegengaan van vermijdbare schade. Terzake is het veelzeggend dat men de werken zelfs niet wilde uitstellen tot na het broedseizoen.

Vorig jaar nog werden soortgelijke (illegale) werken nog stilgelegd door de woudmeester van de provincie. Toen bleek opdrachtgever AWZ niet te beschikken over een vergunning tot ontbossing.

De advocaten van Doel 2020 o.l.v. Matthias Storme hebben intussen ook opnieuw een verzoekschrift ingediend bij de Raad van State tot schorsing en nietigverklaring van 8 bouwvergunningen die werden afgeleverd op grond van het nooddecreet en later bij decreet werden bekrachtigd.

Deze bouwvergunningen hebben o.a. de bouw van het Deurganckdok en de MIDA-zone tot voorwerp.

Niettegenstaande de bouwvergunningen werden bekrachtigd, is Doel 2020 van oordeel dat de Raad van State zowel het nooddecreet als het bekrachtigingsdecreet dient terzijde te stellen daar zij de toepassing van Europees recht trachten te verhinderen. Zoals algemeen bekend zijn de bouwwerken in strijd met de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.


Persmededeling 29.04.02

Doel 2020 spant nieuwe vordering in.
Advocaten vorderen herstel van vroegere toestand

Vanmiddag werd voor de rechtbank van Dendermonde een nieuwe vordering behandeld van Doel 2020 tegen de werken aan het Deurganckdok. Daarmee willen de Doelenaars de werken opnieuw laten stilleggen. Morgen pleiten de advocaten van 109 Doelenaars voor het Arbitragehof in Brussel daarmee willen zij het nooddecreet dat eind vorig jaar door het Vlaams Parlement werd gestemd en de basis vormt voor de vergunde werken onderuit halen.

In aanwezigheid van verschillende Doelenaars pleitten de advocaten mr. Matthias Storme en mr. Igor Rogiers voor een nieuwe schorsing van de werken en een herstel van het terrein inde vorige toestand.

Volgens Storme en Rogiers zijn die eisen gerechtvaardigd omdat Europees recht voorgaat op nationaal recht en de voorzitter van de burgerlijke rechtbank deze voorrang moet respecteren. Beide advocaten gingen uitgebreid in op de manier waarop de Vlaamseoverheid probeert om de Doelenaars hun rechtsmiddelen te ontnemen. Zij wezen ook op de hoogdringendheid van de schorsing gezien de onomkeerbaarheid van de werken.

Volgens Matthias Storme zijn de werken strijdig met de milieuwetgeving, strijdig met de ruimtelijke ordening, het gewestplan en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.Het nooddecreet lost dit niet op maar heeft daarentegen de bedoeling tussen te komen in nog hangende procedures wat wettelijk gezien niet kan.

Storme richtte zich bij het slot van zijn betoog expliciet tot de voorzitter van de rechtbank en vroeg hem om een eind te maken aan de vier jaar durende terreur tegen de Doelenaars waarbij men niets anders wil dan het dorp te laten wegrotten.

Uitspraak op woensdag 22 mei 2002.

De zitting bij het Arbitragehof vindt plaats morgen,dinsdag 30april om 14.30u op het Koningsplein te Brussel.

Verdere inlichtingen: Jan Creve Tel. 03/773.28.33.
Matthias Storme Tel. 0475/78.41.52
Igor Rogiers Tel. 0478/567.987


Persmededeling 24.04.02

Intern document bewijst sabotage woonrecht in Doel door Intercommunale Land van Waas

Uit een intern document van de Intercommunale Vereniging van het Land van Waas dat deze week verscheen in De Wase Koerier blijkt dat de Intercommunale van het Land van Waas het zogenaamde woonrecht in Doel saboteert. Afgelopen maanden stelden zich 51 gezinnen kandidaat voor een woning in Doel. Daarvan waren er tot nog toe 7 die een woning kregen toegewezen.

Dat staat te lezen in een 3 pagina's tellend document van 10 april ll. Het document gaat uitgebreid in op de indeling van de geinteresseerde bewoners in verschillende categorieen maar geeft geen verklaring voor de toch wel erg grote belangstelling voor een woonst en het uiteindelijk erg magere resultaat.

Feit is dat de gemeente Beveren bijna alle aanvragen gunstig adviseerde. Maar een beduidende categorie (die van de "niet-prioritairen" - mensen zonder aanwijsbare banden met Doel) wordt door de Intercommunale eenvoudig buiten beschouwing gelaten.

Bovendien werden tot hiertoe slechts 16 (!) huizen ter beschikking gesteld. En dat voor 51 gezinnen. Men biedt slechts een handjevol huizen aan terwijl anderzijds tientallen huizen waar men over beschikt staan te verkrotten. Mensen die een huis met tuin vroegen kregen een huis voorgesteld zonder tuin; iemand die zijn bejaarde vader wilde huisvesten in het leegstaande huis naast zijn eigen woonst kreeg nul op rekwest omdat het huis "niet in het aanbod zit"; Een van de kandidaten kreeg na tussenkomst van een advocaat van Doel 2020 eindelijk na 7 maand een huis toegewezen. Anderen kregen ondanks hun aanvraag 7 maand geleden zelfs nog geen antwoord.

Die manier van doen is onaanvaardbaar. Volgens het regeerakkoord moet Doel minimum tot 2007 leefbaar blijven. Dat wil zeggen dat het onaanvaardbaar is dat enkele tientallen huizen staan te verkrotten terwijl er wel degelijk gegadigden zijn. Doel 2020 vraagt dan ook aan de regeringspartijen die mee het Doelakkoord ondertekenden dat zij hieruit de consequenties trekt en het bewoningsrecht in handen geeft van de lokale overheid. Doel 2020 vraagt tevens dat er maatregelen komen om het (bewuste) verval en de aftakeling van leegstaande woningen tegen te gaan.

namens Doel 2020,

Marina Apers, tel 03/575.88.62 Jan Creve, tel 03/773.28.33.


Persmededeling - 03.04.02

Beslissingen van Vlaamse Regering en Parlement zijn ondergeschikt aan Europees Recht

Doel 2020 weigert zich neer te leggen bij de beslissing van het Vlaams Parlement om de werken aan het Deurganckdok nog deze maand te hervatten en dagvaardt het Vlaams Gewest en het Antwerps Gemeentelijk Havenbedrijf voor de kortgedingrechter.

In het verlengde van het nooddecreet dat eind vorig jaar tot stand kwam werden door de Vlaamse Regering 8 bouwaanvragen m.b.t. het Deurganckdok afgeleverd. Voor Doel 2020 zijn deze vergunningen in strijd met het Europees Recht en dienen ze bijgevolg geschorst te worden. Namens Doel 2020 dagvaardden mr. Storme en Rogiers het Antwerps Havenbedrijf en het Vlaams Gewest bij de rechtbank in Dendermonde. De zaak wordt ingeleid op woensdag 3 april.

Doel 2020 voelt zich in zijn vordering gesteund door Europees Commissaris mevr. Margot Wallstrom die vorige week wees op de negatieve gevolgen van de geplande havenuitbreiding. Tevens benadrukt Wallstrom dat er onvoldoende rekening werd gehouden met alternatieve oplossingen; het openbaar belang niet werd aangetoond; net als de geschiktheid van de natuurcompensaties. De commissaris was tevens zeer duidelijk over de tijdelijke bescherming van het gebied tot 2007: die is voor haar onvoldoende.

Eerder stapten meer dan 100 Doelenaars met Doel 2020 al naar het Arbitragehof om het nooddecreet te laten schorsen en vernietigen. Volgens de Doelenaars is dat decreet namelijk strijdig met het gelijkheidsbeginsel zoals het in de grondwet is ingeschreven.

Doel 2020 is vastbesloten zijn juridische strijd verder te zetten zo lang niet op een ernstige manier rekening wordt gehouden met de bezwaren en alternatieven van bewoners, belangenorganisaties en gemeente. Zo werden de meer dan 1000 bezwaarschriften die voorbije maand werden ingediend zonder meer naar de prullenmand verwezen; de milieuvergunning is niet meer dan een vormelijke aangelegenheid want men kan zelfs de werken starten zonder dat ze is afgeleverd; en de adviezen van de gemeente werden zonder meer genegeerd.

De rol van het Vlaams Parlement in dit alles is ronduit beschamend. Zij keurden (bijna eensgezind) de geplande werken goed. Zonder nog maar na te gaan of er inderdaad geen alternatieve oplossingen mogelijk zijn die ook mens en milieu ontzien.


Persmededeling - 27.03.02

Nieuwe ingebrekestelling door de Europese Commissie

In een nieuwe ingebrekestelling dd. 20 maart 2002 heeft Europees Commissaris bevoegd voor milieuzaken, mevrouw Margot Wallström, brandhout gemaakt van het Gewestplanbesluit "Sint-Niklaas - Lokeren" van 8 september 2000.

Genoemde Gewestplan heeft volgens de Commissaris belangrijke negatieve gevolgen voor de staat van instandhouding van de habitats van de vogelsoorten waarvoor in 1988 Speciale Beschermingszones werden aangewezen.

Evenwel werd geen passende beoordeling gemaakt. Dit is in het verleden wel reeds gebeurd op projectniveau, doch zonder de cumulatieve gevolgen van het gehele schema voor de havenontwikkeling in de Speciale Beschermingszones in overweging werden genomen.

Volgens de Commissaris heeft België of Vlaanderen evenmin een afwezigheid van alternatieve oplossingen, noch een groot en dwingend openbaar belang, noch de geschiktheid van compensatoire maatregelen aangetoond.

Tenslotte stelt de Commissaris, in een zeer algemene en duidelijk termen, dat een tijdelijke bescherming van natuurgebieden, in casu tot 2007, onaanvaardbaar is en niet voldoet aan de eisen die het Hof van Justitie terzake stelt.

Aldus, besluit de Commissaris, heeft België een inbreuk gepleegd op artikel 4, lid 1, van de Vogelrichtlijn evenals op art. 6, leden 3 en 4, van de Habitatrichtlijn.

Dit brengt met zich mee dat ook de bouwvergunningen die werden verleend in het kader van het zogenaamd 'Nooddecreet' niet voldoen aan de bovengenoemde Europese bepalingen. Nochtans was dit als een expliciete voorwaarde bepaald in art. 4 van het Nooddecreet.

De bouwvergunningen, zoals ze nu voorliggen, kunnen dus niet worden bekrachtigd.


Persmededeling - 13.02.02

120 Doelenaars stappen naar het Arbitragehof

Zowat 120 Doelenaars en inwoners van de polder hebben aan de advocaten van Doel 2020 opdracht gegeven bij het Arbitragehof een vordering in te spannen tegen het nooddecreet. Deze week nog verwachten de advocaten Storme, Judo en Rogiers met hun vordering klaar te komen. Zij zullen zowel de schorsing als de vernietiging vragen van de uitzonderingswet die volgens hen het gelijkheidsbeginsel, ingeschreven in de grondwet, grondig aantast. Burgers uit Doel of de polder kunnen namelijk geen bezwaren meer formuleren tegen de bestemmingswijziging van het gebied die nu bij (uitzonderings)wet is vastgelegd.

Het nooddecreet dat op 20 december laatstleden tot stand kwam zorgt ervoor dat de Vlaamse Regering niet langer rekening dient te houden met de uitspraken van de Raad Van State. Daar had Doel 2020 eerder gelijk gekregen zodat de bouwvergunning voor het Deurganckdok (tot tweemaal toe) en het gewestplan werden geschorst. Met de dreigende schorsing van het tweede gewestplan nam de regering haar toevlucht tot een echte uitzonderingswet, het fameuze "validatiedecreet". Rechtstreeks in het verlengde hiervan werden eind vorig jaar 8 bouwaanvragen ingediend. Die hebben niet alleen betrekking op de bouw van het dok maar ook op de inname van een deel van de Doelpolder, de aanleg van de zogenaamde "leefbaarheidsbuffer" en verschillende natuurcompensaties. Tegen die bouwaanvragen kwamen afgelopen weken 1.500 bezwaarschriften binnen bij de dienst Stedenbouw van de gemeente Beveren. Nu stappen meer dan 100 inwoners ook naar een van de hoogste rechtsorganen in dit land.

Met deze vordering wil Doel 2020 in eerste instantie de vernietiging van het nooddecreet bewerkstelligen. Doel 2020 wil echter evenzeer aantonen dat de actie voor het behoud van Doel nog altijd door een ruime groep mensen uit Doel en de polder, gedragen wordt. Dat werd in het verleden door de havenbonzen meermaals, openlijk, betwist.

Voor de vordering bij het Arbitragehof stapt ook een belangrijke groep boeren mee met Doel 2020. Los van deze actie bereidt ook de Boerenbond een procedure voor bij het Arbitragehof. Die wordt waarschijnlijk volgende maand ingediend.


Persmededeling - 10.02.02

Meer dan 1000 bezwaarschriften tegen bouwaanvragen van Vlaamse Overheid en Gemeentelijk Havenbedrijf in Doel

Doel 2020 verdenkt overheid van vals spel inzake openbaar onderzoek

Voorbije week werd het openbaar onderzoek afgerond inzake 8 nieuwe bouwaanvragen van het Gemeentelijk Havenbedrijf en het Vlaams Gewest. Die bouwaanvragen volgden op de goedkeuring door het Vlaams Parlement van het nooddecreet in december vorig jaar. Daarmee wil de Vlaamse overheid ondanks de schorsing door de Raad Van State van bouwvergunning en gewestplan, toch de werken aanvatten.

De 8 nieuwe bouwaanvragen hebben betrekking op de bouw van de kaaimuren van het Deurganckdok maar ook op de baggerwerken, een zogenaamde leefbaarheidsbuffer en natuurcompensaties.

Doel 2020 blijft zich verzetten tegen de manier waarop de overheid, tegen alle regels van het fatsoen en de logica in, doorgaat met de vernietiging van de streek. Zo is het onaanvaardbaar dat men nog altijd tientallen ha landbouwgrond onder het slib wil leggen terwijl er voor de berging van het slib valabele alternatieven voorhanden zijn. Doel 2020 is evenmin te spreken over de geplande "leefbaarheidsbuffer". Die dreigt in zijn huidige vorm vooral de onleefbaarheid van Doel te verhogen. Zo is de 24 m hoge buffer sedert het begin van de plannen voor het Deurganckdok enkele honderden meter opgeschoven naar het dorp toe, tot op 200m van de kerk!

Ook de voorliggende natuurcompensaties zijn voor Doel 2020 onaanvaardbaar. Die komen namelijk niet op de rand van het havengebied te liggen maar midden in landbouwgebied. Dat heeft niet alleen zware gevolgen voor de vele (gezonde) landbouwbedrijven. De kreken die men wil aanleggen houden bovendien op geen enkele manier rekening met het karakter of de historiek van het gebied. Zo dreigen zelfs eeuwenoude boerderijen te moeten verdwijnen voor deze "natuurcompensaties".

Ondanks de ondoorzichtigheid van de 8 bouwaanvragen die allen met elkaar te maken hebben, werden afgelopen weken opnieuw meer dan 1000 bezwaarschriften binnengebracht bij de gemeente Beveren. Die moet nu zelf een advies geven op basis van de binnengekomen bezwaarschriften. Voor Doel 2020 kan de gemeente, gezien de verregaande gevolgen, niet anders dan negatief adviseren voor de bouwaanvragen. Dat zou ook in overeenstemming zijn met de houding die de burgemeester en verschillende leden van het schepencollege van Beveren afgelopen weken hebben aangenomen.

Doel 2020 is echter verontrust over de timing die momenteel bij de administratie wordt gehanteerd. Uit documenten die Doel 2020 kon inkijken blijkt dat men de bezwaren wil "onderzoeken" (lees: afhandelen) in de daartoe voorziene minimumperiode van tien dagen zodat de minister op 29 maart een bouwvergunning kan afleveren. Waartoe dient een openbaar onderzoek als men al op voorhand bepaalt dat de bezwaren (afgezien van wat ze inhouden en hoe omvattend ze zijn), op een minimumtijd dienen "onderzocht"? Het is een zoveelste slag in het gezicht van al wie nog bekommerd is om de democratie of de inspraak van de burger.

Doel 2020 eist dat alle bezwaren op een ernstige manier zullen onderzocht worden en er terdege rekening wordt gehouden met de alternatieven waardoor de polders rond Doel kunnen gespaard worden. Terzake verwijzen wij naar de voormalige directeur-generaal van de Adminstratie Zeewezen, dhr. Johan Demoen, die zelf een bezwaarschrift indient tegen de geplande werken (van zijn eigen dienst!), en een valabel alternatief voorstelt. Doel 2020 dringt er opnieuw op aan dat de Vlaamse politici terzake hun verantwoordelijkheid opnemen. Als men enkel de argumenten van de Antwerpse havenlobby blijft volgen, dreigt het dossier Doel nog jaren op de Vlaamse politiek en het budget te wegen.


Persmededeling 21.11.02

Doel 2020 valt bouwvergunningen Deurganckdok aan

Vrijdag 22 november pleit Matthias Storme, advocaat van Doel 2020, voor de Raad Van State opnieuw voor de schorsing van de bouwvergunningen voor het Deurganckdok en de daarmee samenhangende natuurcompensaties. Volgens Doel 2020 is de Raad Van State hiervoor nog steeds bevoegd omdat het validatiedecreet onwettig is. Of de Raad Van State het daarmee eens is zal vrijdag duidelijk worden.

Intussen startte Doel 2020 ook een vordering bij de Raad Van State tegen de aflevering van de bouwvergunning voor de bouw van de eerste containerterminal. Die werd toegewezen aan de rederij MSC. De onzekerheid die over het dok blijft hangen heeft MSC doen beslissen opnieuw de wijk te nemen naar rechteroever. Dat verandert echter niets aan de bouwvergunning die werd afgeleverd. Daarom dat de bewonersgroep Doel 2020 ook hiertegen naar de Raad Van State stapt.