Een toekomstplan voor Doel

Zijn de regeringsbeslissingen van 20 januari 1998 en 20 mei 2000 om Doel van de kaart te vegen, onomkeerbaar? Wie oog heeft voor de realiteit op de Linkeroever weet beter. De leefbaarheidstudie van 2000 toonde aan dat het dorp leefbaar kan blijven. Maar daartoe is politieke moed nodig. En moet er een eind komen aan de afbraakpolitiek die het dorp nu al verschillende jaren teistert.

De toekomst van Doel is, zoals die van elk dorp in Vlaanderen, de verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering. Als die het dorp confronteert met grootschalige industrie-projecten, heeft zij de plicht om te zorgen dat het dorp op een menswaardige manier kan voortleven en zich ontwikkelen. Na alle bedreigingen die de plannenmakers en de Vlaamse regering rond het dorp gecreëerd hebben, moeten zij nu een uitzonderlijke inspanning doen voor het voortbestaan ervan.

Daarom eisen wij van de Vlaamse regering een toekomstplan voor Doel: een geheel van financiële en ondersteunende maatregelen die het voortbestaan van het dorp in de huidige omstandigheden garanderen. Dit toekomstplan moet enerzijds de democratische component versterken door de bewoners nauwer te betrekken bij de besluitvorming. Anderzijds formuleren we hier een reeks concrete voorstellen die het dorp als woon- en leefgemeenschap op korte termijn opnieuw aantrekkelijk kunnen maken.

Voor alle duidelijkheid: als wij over Doel spreken bedoelen we niet alleen de dorpskern maar ook de omliggende polders en gehuchten, de landbouw en de natuur.

1. ONDERSTEUNING VAN DE GEMEENSCHAPSSTRUCTUREN

Het democratisch deficiet in Doel is zeer groot. Veel Doelenaars kunnen met hun vragen en problemen nergens terecht. Het opbouwwerk speelt geen enkele rol van betekenis en de gemeente laat het op heel wat vlakken afweten. Van een representatieve vertegenwoordiging is op geen enkel vlak sprake.

2. RUIMTELIJKE ORDENING

Doel mag als Scheldedorp niet verder geïsoleerd worden van de omliggende polders of andere polderdorpen.

3. HUISVESTING

4. LANDBOUW

Doel is een landbouwgebied met ruime toekomstmogelijkheden. De meeste bedrijven zijn van het gemengde type, en 55% van de landbouwgronden zijn in gebruik bij grote tot uiterst grote bedrijven. Behoud van het huidige landbouwareaal in zijn totaliteit is een absoluut noodzakelijk. Dat wil zeggen dat onteigeningen voor verdere havenuitbreiding of voor natuurcompensaties onaanvaardbaar is.

5. NATUUR

De bestaande natuur in en rond Doel moet behouden, beschermd en versterkt worden.

6. UITZICHT EN BESCHERMING VAN DOELDORP

7. ONTWIKKELING VAN HET TOERISME

Doel en de Doelpolder hebben alles om een aantrekkelijke toeristische bestemming te worden. Voor de toekomst van het dorp zijn een ernstige toeristisch ontwikkeling en promotie essentieel.

8. VERKEER EN MOBILITEIT

9. MILIEU

10. MIDDENSTAND EN DIENSTEN

(januari 2005)