Overzicht juridische procedures

De inwoners van Doel hebben in samenwerking met Doel 2020, de Werkgroep Natuurreservaten Linkeroever-Waasland (WNLW) en de Bond Beter Leefmilieu (BBL), diverse klachten tegen de Vlaamse Regering en de bouwheren van het Deurganckdok ingediend. Hieronder vindt u een overzicht d.d. 15 december 1999.

Voor informatie over de stand van zaken van deze gerechtelijke procedures verwijzen we u naar onze nieuwsbrieven op deze zelfde webstek.

 

1. Bij de Europese Commissie :

Klacht inzake het Verrebroekdok en omgeving (Verrebroekse Blikken)

Klacht inzake het Deurganckdok en omgeving (Scheldepolders en 'de Putten')

Klacht inzake concurrentievervalsing kaaien Deurganckdok

 

2. Bij de Raad van State :

Ten aanzien van volgende beslissingen werden verzoeken tot vernietiging en schorsing ingesteld, waarover nog geen uitspraak is (tenzij anders vermeld worden deze beslissingen zowel aangevochten door Doel 2020 (Mtr. M. Storme) als door WNLW - BBL (Mtr. Gw. Vermeire) :

Besluit Vl. Reg. 23/6/98 tot wijziging van het vogelrichtlijngebied Schorren en Polders van de Beneden-Schelde en tot uitbreiding van het vogelrichtlijngebied in de Scheldevallei te Kruibeke-Bazel-Rupelmonde

Besluit Vl. Reg. 23/6/09 tot voorlopige vaststelling van het gewestplan St.Niklaas-Lokeren

Besluit Vl. Reg. van 23/6/98 tot wijziging van het habitatrichtlijngebied (slikken en schorren nabij het Deurganckdok) zoals voorgesteld door de Vl. Reg. met besluit van 14/2/96 (enkel door inwoners Doel ingesteld)

Besluiten Vl. Reg. 1/6/99 resp. tot vaststelling van de eerste gewestplanwijziging St.Niklaas-Lokeren en tot vaststelling van de tweede voorlopige gewestplanwijziging St.Niklaas-Lokeren.

Besluit Vl. Minister van Ruimtelijke Ordening van 24/8/99 verlenend de bouwvergunning voor de eerste fase van het Deurganckdok en bijhorende werken.

Vordering tot vernietiging ten aanzien van het Strategisch Plan Waaslandhaven goedgekeurd door de Vl. Reg. op 25/5/99 (enkel ingesteld door WNLW en Abllo)

 

3. Bij de Burgerlijke Rechtbank van Dendermonde :

Kort geding : bij spoedeisendheid vordering tot stopzetting van de bouwwerken Deurganckdok (WNLW en Doel 2020). Uitspraak op 5/1/2000.

Dezelfde vordering maar dan ten gronde (WNLW en Doel 2020) - inleiding van de zaak op 16/12/99Deze webstek wordt het best bekeken met Netscape Navigator 4.0 of Internet Explorer 4.0 of hoger.
© 1999 Doel 2020